Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:KOMISJE I ZESPOŁY : Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Lubuskim : Tryb orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
- Kolegium Doradcze Wojewody
- Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
- Komisja egzaminacyjna - dot. instruktorów nauki jazdy
- Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
- Wojewódzki Komitet Ochrony Pamieci Walk i Męczeństwa
- Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Lubuskim
- Komisja Dyscyplinarna Lubuskiego Urzedu Wojewódzkiego
- Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3200024
25-03-2007 08:00
TRYB ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Tryb postępowania
  • Osoba zainteresowana otrzymaniem orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności składa wniosek i aktualne, wystawione nie później niż 30 dni wstecz, zaświadczenie lekarskie oraz posiadaną dokumentację medyczną we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności (formularze wniosku i zaświadczenia lekarskiego otrzymać można m.in. w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności, gminnych ośrodkach pomocy społecznej).
    Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności na czas określony może wystąpić z wnioskiem, o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.
  • Wnioskodawca zobowiązany jest, pod rygorem odstąpienia od rozpatrywania wniosku, dostarczyć dodatkowe wyniki specjalistycznych badań lekarskich, jakie zlecił przewodniczący składu orzekającego oraz poddać się badaniom lekarza i innych specjalistów.
  • Ustalanie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności oraz wskazań odbywa się na posiedzeniu składu orzekającego po przeprowadzeniu badania lekarskiego i specjalistycznych wywiadów. O miejscu i terminie posiedzenia składu orzekającego wnioskodawcy zawiadamiani są listownie.
  • Skład orzekający: lekarz-przewodniczący, orzecznik specjalista – członek, wydaje stosowne orzeczenie w I instancji, od którego przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
  • Odwołanie od orzeczenia wydanego w I instancji składa się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał zaskarżane orzeczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
  • Odwołujący się od orzeczenia I instancji zobowiązany jest pod rygorem odstąpienia od rozpatrywania sprawy stawić się na posiedzeniu składu orzekającego i poddać badaniu oraz dostarczyć wyniki dodatkowych badań lekarskich, jeśli takie zostały zlecone przez przewodniczącego składu orzekającego; może również dołączyć do akt wyniki badań lekarskich, jakich dokonał z własnej inicjatywy.
  • Skład orzekający wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wydaje orzeczenie w II instancji, które jest ostateczne w administracyjnym toku postępowania.
  • Ostateczne orzeczenie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności można zaskarżyć do sądu rejonowego – wydział pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem zespołu, który wydał to orzeczenie.

Aktualnie na terenie województwa lubuskiego funkcjonuje 6 powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności:
 
1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 42 blok 2,
tel./fax (95) 715-13-64;    

Obszarem działania obejmuje:  
1) miasto Gorzów Wlkp.,
2) pow. słubicki,
3) pow. sulęciński,

Przewodniczący:   
Jadwiga Bąkowska, tel. (95) 715-13-71
e-mail: bakowska@gcprips.gorzow.pl

2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 110
tel./fax (95) 736-06-80;   (95) 736-06-94;    (95) 736-06-10     
druki do pobrania: http://www.powiatgorzowski.pl/strona/70/dokumenty_do_pobrania.html

Obszarem działania obejmuje:
1) pow. gorzowski,
2) pow. strzelecko-drezdenecki

Przewodniczący:
Daniela Leśkiewicz-Dudek,  tel. (95) 736-06-95
e-mail: orzeczenia@powiatgorzowski.pl
 

3. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
67-100 Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 65
tel./fax (68) 458-67-30
druki do pobrania: http://bip.zetorzeszow.eu/spnowasol/?c=mdTresc-cmPokaz-374


Obszarem działania obejmuje:
1) pow. nowosolski,
2) pow. wschowski,

Przewodniczący:
Łukasz Kasprzyk, tel. (68) 458-67-32
e-mail: orzeczenia@powiat-nowosolski.pl

4. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
66-200 Świebodzin, ul. Żaków 3
 tel./ fax (68) 475-53-48
druki do pobrania: http://www.swiebodzin.pl/PL/procedury/32/wydzial/

Obszarem działania obejmuje:
1) pow. świebodziński,
2) pow. międzyrzecki,

Przewodniczący:
Renata Filinowicz, tel. (68) 475-53-49
e-mail: rdzieciaszek@wp.pl

5. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
65-021 Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 1
tel. (68) 458-05-30 do 34
fax (68) 458-05-30
strona internetowa: http://www.pzon.zgora.pl/
druki do pobrania: http://www.pzon.zgora.pl/druki.html
 
Obszarem działania obejmuje:
1) miasto Zielona Góra,
2) pow. zielonogórski,
3) pow. krośnieński,

Przewodniczący:
Krzysztof Makarowicz, tel (68) 458-05-33
e-mail: pzon.zgora@o2.pl

6. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
68-100 Żagań, ul. Szprotawska 28
 tel./fax (68) 377-24-30
strona internetowa:
http://www.pcpr.powiatzarski.pl/orzekanie%20o%20niepelnosprawnosci.html

Obszarem działania obejmuje:
1) pow. żagański,
2) pow. żarski,

Przewodniczący:
Joanna Skrętowska, tel. (68) 377-36-03
e-mail: p.z.o.n@neostrada.pl  lub  asiaskretowska@wp.pl


autor:
Mariola Krupecka
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 14-02-2012 13:37 przez
Izabela Milczarek
czytany: 23407
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd