Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:PORADNIK KLIENTA : ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PORADNIK KLIENTA
- CUDZOZIEMCY, OBYWATELSTWO
- ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW
- PASZPORTY
- MIENIE ZABUŻAŃSKIE
- POMOC SPOŁECZNA
- OCHRONA ZDROWIA
- RYNEK PRACY
- ROLNICTWO
- BUDOWNICTWO
- BEZPIECZEŃSTWO
- MATERIAŁY WYBUCHOWE
- SKARGI
- GOSPODARKA PRZESTRZENNA
- ORDERY I ODZNACZENIA
- MANDATY
- REJESTR PODMIOTÓW LECZNICZYCH
- USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3939403
02-03-2007 12:05
ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW

 KRYTERIA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ CUDZOZIEMCA


- kryteria wydawania zezwoleń- typ A,

- kryteria wydawania zezwoleń- typ B,

- kryteria wydawania zezwoleń- typ C,

- kryteria wydawania zezwoleń- typ D,

- kryteria wydawania zezwoleń- typ E,

 
WZORY WNIOSKÓW O WYDANIE LUB PRZEDŁUŻENIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ


- wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terenie RP,

- wzór wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terenie RP,

- wzór informacji podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi na temat zmian w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę,

- załącznik do wniosku o udzielenie zezwolenia (przedłużenia) na zatrudnienie cudzoziemca na terytorium RP dotyczący stanu zatrudnienia (dot. zezwolenia typu B),

- informację dotyczącą wysokości opłat i konto na które należy dokonać wpłaty.

- wzór  oświadczenia pracodawcy.
 

 PRZEPISY REGULUJĄCE KWESTIE WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ
 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69 poz.415 z późn. zm.) - dostępna na stronie www.mpips.gov.pl;

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie wydania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2009r. Nr 16, poz. 84) - dostępna na stronie www.mpips.gov.pl;

Zarządzenie Nr 463 Wojewody Lubuskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego Nr 114, poz. 1838 z 13.12.2010r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2009r. Nr 16, poz. 85) - dostępna na stronie www.mpips.gov.pl;

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1116) - dostępna na stronie www.mpips.gov.pl;

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2007r. Nr 195, poz. 1409) - dostępna na stronie www.mpips.gov.pl;

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003r. Nr 128 poz. 1175 z późn. zm);

Umowa Międzynarodowa (Traktat o Przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej Dz. U. Nr 90 poz. 864- załącznik XII).autor:
Mariusz Cieślak
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 10-03-2011 09:15 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 18520
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd