Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:PORADNIK KLIENTA : SKARGI


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PORADNIK KLIENTA
- CUDZOZIEMCY, OBYWATELSTWO
- ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW
- PASZPORTY
- MIENIE ZABUŻAŃSKIE
- POMOC SPOŁECZNA
- OCHRONA ZDROWIA
- RYNEK PRACY
- ROLNICTWO
- BUDOWNICTWO
- BEZPIECZEŃSTWO
- MATERIAŁY WYBUCHOWE
- SKARGI
- GOSPODARKA PRZESTRZENNA
- ORDERY I ODZNACZENIA
- MANDATY
- REJESTR PODMIOTÓW LECZNICZYCH
- USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3939444
18-03-2011 00:00
TRYB PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

„Tryb przyjmowania i załatwiana skarg i wniosków
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.”:

Przyjmowanie skarg i wniosków.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną a także ustnie do protokołu. Wniesione skargi i wnioski są rozpatrywane i załatwiane w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46) oraz w regulaminie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
O tym czy pismo jest skargą, czy wnioskiem decyduje treść pisma a nie jego forma zewnętrzna.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art.227 KPA).
Skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego, powoduje wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez stronę. Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby, może spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu, chyba że przepisy wymagają do wszczęcia postępowania żądania strony.
W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne:

1) skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu,
2) skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący postępowanie powinien rozpatrzyć z urzędu.

Skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu.
Właściwość organów do rozpatrywania skarg określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
O sposobie załatwienia skargi (wniosku) zawiadamia się wnoszącego. Od zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi (wniosku) nie przysługuje odwołanie. Postępowanie skargowe jest jednoinstancyjne. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 Kpa). Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. Jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek, nie jest właściwy do ich rozpatrzenia i załatwienia, obowiązany jest w ciągu 7 dni przekazać je właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ. Skargi i wnioski załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę lub wniosek we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę lub wniosek innej osoby, są zawiadamiani o sposobie ich załatwienia lub stanie rozpatrzenia, najpóźniej w terminie 14 dni. W razie niezałatwienia sprawy w terminie, wnoszący skargę (wniosek) zostaje zawiadomiony o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy.

Wniesienie skargi lub wniosku oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.

styczeń 2012r.

Lp.

Data
(godziny)

Piętro, pokój
telefon

Imię i nazwisko przyjmującego

Stanowisko

1.

02.01.2012r.

(9:00 – 16:30)

VIII p.

pokój 802

tel. 7 115 385

Barbara Ziółkowska 

Dyrektor

Wydziału Finansów
i Budżetu

2.

09.01.2012r.

(9:00 – 16:30)

XI p.

pokój 1112

tel. 7 115 583

Anna

Maćkowiak

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury

 

3.

16.01.2012r.

(9:00 – 16:30)

IX p.

pokój 910

tel. 7 115 248

Małgorzata Krasowska-Marczyk

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

4.

23.01.2012r.

(9:00 – 16:30)

VII p.

pokój 712

tel. 7 115 208

Krystyna

Kowałko

Dyrektor

Biura Organizacyjnego i Kadr

5.

30.01.2012r.

(9:00 – 16:30)

X p.

pokój 1018

tel. 7 115 443

Grzegorz

Dłubek

Dyrektor

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

 

Luty 2012r.

Lp.

Data
(godziny)

Piętro, pokój
telefon

Imię i nazwisko przyjmującego

Stanowisko

1.

06.02.2012r.

(9:00 – 16:30)

I p.

pokój 116

tel. 7 115 376

Jarosław

Śliwiński

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

2.

13.02.2012r.

(9:00 – 16:30)

IX p.

pokój 918

tel. 7 115 305

Paweł
Klimczak

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców

3.

20.02.2012r.

(9:00 – 16:30)

VI p.

pokój 614

tel. 7 115 210

Sebastian Franas

Z-ca Dyrektora Biura Gospodarczego

4.

27.02.2012r.

(9:00 – 16:30)

XIV p.

pokój 1401

tel. 7 115 604

Anna Maszkiewicz-Stawiarska

Dyrektor

Wydziału Instytucji Pośredniczącej
w Certyfikacji

 

Marzec 2012r.

Lp.

Data
(godziny)

Piętro, pokój
telefon

Imię i nazwisko przyjmującego

Stanowisko

1.

05.03.2012r.

(9:00 – 16:30)

II p.

pokój 218

tel. 7 115 502

Maria

Grzybowicz

Z-ca Dyrektora

Biura Wojewody

2.

12.03.2012r.

(9:00 – 16:30)

IV p.

pokój 415

tel. 7 115 224

Waldemar Gredka

Z-ca Dyrektora

Wydziału Nadzoru
i Kontroli

3.

19.03.2012r.

(9:00 – 16:30)

Ip.

pokój 115

tel. 7 115 553

Waldemar

Kaak

Z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

4.

26.03.2012r.

((9:00 – 16:30)

X p.

pokój 907

tel. 7 115 579

Grażyna

Jelska

Z-ca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej

 

kwiecień 2012r.

Lp.

Data
(godziny)

Piętro, pokój
telefon

Imię i nazwisko przyjmującego

Stanowisko

1.

02.04.2012r.

(9ºº – 163º)

VIII p.

pokój 802

tel. 7 115 385

Barbara

Ziółkowska 

Dyrektor

Wydziału Finansów
i Budżetu

2.

10.04.2012r.

(9:00 – 16:30)

XI p.

pokój 1112

tel. 7 115 583

Anna

Maćkowiak

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury

 

3.

16.04.2012r.

(9:00 – 16:30)

IX p.

pokój 910

tel. 7 115 248

Małgorzata

Krasowska-Marczyk

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

4.

23.04.2012r.

(9:00 – 16:30)

VII p.

pokój 712

tel. 7 115 208

Krystyna

Kowałko

Dyrektor

Biura Organizacyjnego
 i Kadr

5.

30.04.2012r.

(9:00 – 16:30)

X p.

pokój 1018

tel. 7 115 443

Grzegorz

Dłubek

Dyrektor

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

 

maj 2012r.

Lp.

Data
(godziny)

Piętro, pokój
telefon

Imię i nazwisko przyjmującego

Stanowisko

1.

07.05.2012r.

(9:00 – 16:30)

I p.

pokój 116

tel. 7 115 376

Jarosław

Śliwiński

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

2.

14.05.2012r.

(9:00 – 16:30)

IX p.

pokój 918

tel. 7 115 305

Paweł
Klimczak

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców

3.

21.05.2012r.

(9:00 – 16:30)

VI p.

pokój 614

tel. 7 115 210

Sebastian

Franas

Z-ca Dyrektora Biura Gospodarczego

4.

28.05.2012r.

(9:00 – 16:30)

XIV p.

pokój 1401

tel. 7 115 604

Anna

Maszkiewicz-Stawiarska

Dyrektor

Wydziału Instytucji Pośredniczącej
w Certyfikacji

 autor:
Małgorzata Wołejko
zatwierdził do publikacji:
Teresa Kaczmarek
więcej
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 18-06-2012 14:37 przez
Izabela Milczarek
czytany: 2745
Rejestr zmian
 

04-04-2007 00:00
WNIESIENIE SKARGI
  

 PNI01.pdf      Wniesienie skargiautor:
Małgorzatę Wołejko
zatwierdził do publikacji:
Teresa Kaczmarek
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 23-10-2007 13:19 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 11056
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd