Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:KOMISJE I ZESPOŁY : Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
- Kolegium Doradcze Wojewody
- Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
- Komisja egzaminacyjna - dot. instruktorów nauki jazdy
- Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
- Wojewódzki Komitet Ochrony Pamieci Walk i Męczeństwa
- Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Lubuskim
- Komisja Dyscyplinarna Lubuskiego Urzedu Wojewódzkiego
- Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3715462
17-04-2007 10:00
INFORMACJE PODSTAWOWE

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego (WKDS) w Gorzowie Wlkp. utworzona została Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego nr 65 z dnia 15 kwietnia 2002 roku wydanym na podstawie art. 16 ust.2 ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych (Dz. U. 2001 Nr 100, poz. 1080 z późn. zm.).
W skład Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego wchodzą przedstawiciele wojewody – jako strony rządowej, marszałka województwa – jako strony samorządowej, oraz reprezentatywnych, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001r., organizacji związkowych i pracodawców.
Członkowie Komisji są powoływani i odwoływani przez wojewodę, na wniosek organizacji, a przedstawiciele strony samorządowej na wniosek marszałka województwa.


Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego utworzone zostały w celu wykreowania regionalnej płaszczyzny dialogu społecznego. W związku z tym, zgodnie z ww. ustawą, do zadań wojewódzkich komisji dialogu społecznego należy wyrażanie opinii w sprawach leżących w kompetencji związków zawodowych lub organizacji pracodawców, które leżą jednocześnie w zakresie obowiązków administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. WKDS nie zajmuje się kwestiami o zasięgu ogólnopolskim, a jej prace koncentrują się na rozpatrywaniu problemów dotyczących danego regionu.
Komisja ma charakter organu opiniodawczego, przy czym jej opinie mogą zostać przyjęte, jeśli na posiedzeniu każda ze stron reprezentowana jest przez co najmniej jednego przedstawiciela, a wszyscy biorący w posiedzeniu udział członkowie wyrażą na to zgodę. Należy jednak podkreślić, że formułowane przez Komisję opinie nie mają mocy wiążącej. Ponadto zgodnie z art. 17 ww. ustawy, Komisja może również rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania spokoju społecznego. Tym samym Komisja zajmuje się tak obroną praw pracowników, jak i praw i interesów pracodawców wobec związków zawodowych i administracji publicznej (rządowej i samorządowej), a także problemami rynku pracy i polityką gospodarczą.
Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące i mogą w nich również brać udział zaproszeni goście, w szczególności przedstawiciele gmin i powiatów, oraz tych organizacji społecznych i zawodowych, które z mocy ustawy nie są reprezentowane w WKDS.
Pracami Komisji kieruje Prezydium składające się z przewodniczącego Komisji, którym jest wojewoda, oraz wiceprzewodniczących wybieranych po jednym przez stronę samorządową, pracowników i pracodawców. Prezydium przy wykonywaniu swoich zadań może korzystać z pomocy sekretarzy.
Komisja może powoływać stałe bądź doraźne zespoły problemowe, w drodze uchwały określającej zadania zespołu oraz ich skład.
Siedzibą i miejscem spotkań Komisji, Prezydium jak i wszystkich zespołów problemowych jest Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
Sekretarzem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gorzowie Wlkp. jest Lidia Grzegolec.autor:
Lidia Grzegolec
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 12-03-2012 09:27 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 11800
Rejestr zmian
 

Drukuj   
 
Aktualności
 
Akty Prawne
 
Członkowie Komisji
 
Protokoły Komisji
 
Stanowiska i opinie
 
Uchwały
 
Zespoły WKDS
 
Zgłoś błąd