Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:KOMISJE I ZESPOŁY : Wojewódzki Komitet Ochrony Pamieci Walk i Męczeństwa


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
- Kolegium Doradcze Wojewody
- Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
- Komisja egzaminacyjna - dot. instruktorów nauki jazdy
- Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
- Wojewódzki Komitet Ochrony Pamieci Walk i Męczeństwa
- Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Lubuskim
- Komisja Dyscyplinarna Lubuskiego Urzedu Wojewódzkiego
- Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3715466
21-05-2007 08:00
INFORMACJE PODSTAWOWE


Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (WKOPWiM) w Gorzowie Wlkp. został powołany Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego Nr 110 z dnia 5 maja 2010r. (kadencja 2010 - 2014) wydanym na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 stycznia 1988 roku o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Dz. U. Nr 2, poz. 2 , ze zm.), § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 roku w sprawie organizacji, trybu działania i zasad finansowania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Dz. U. Nr 22, poz. 154).

Zadania Komitetu

Komitet realizuje na terenie województwa lubuskiego zadania Rady Ochrony Pamięci Walk   i Męczeństwa  określone w wyżej wymienionych aktach prawnych, a w szczególności:
1) inicjuje i  koordynuje działalność istniejących Komitetów Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy organach administracji  samorządowej, organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz inicjatywy obywateli związane z upamiętnieniem historycznych wydarzeń, miejsc i postaci  w dziejach Narodu  Polskiego,
2) wspiera  inicjatywy związane z upamiętnieniem miejsc pamięci narodowej,
3) organizuje opiekę nad upamiętnionymi miejscami walki i męczeństwa narodu poprzez  wspieranie pracy społecznych opiekunów zbiorowych i  indywidualnych,
4) inspiruje podejmowanie prac konserwatorskich i remontowych istniejących obiektów i znaków w miejscach pamięci narodowej,
5) inicjuje i współdziała w organizowaniu obchodów uroczystości związanych z rocznicami i uroczystościami patriotycznymi,
6) organizuje poparcie dla społecznych komitetów przygotowujących projekty nowych, trwałych upamiętnień oraz udziela im doradztwa w opracowaniu wymaganej dokumentacji,
7) rozpatruje i przedstawia Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w formie opinii i wniosków zgłoszone projekty wykonania lub rekonstrukcji trwałych znaków i obiektów upamiętniających  walki i męczeństwo, wymagające opinii Rady,
8) informuje Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o głównych problemach działalności Komitetu poprzez zgłaszanie wniosków i propozycji  zapewniających należyte wykonanie zadań  ustawowych nałożonych przez Radę i Komitet,
9) opiniuje wnioski do Rady o nadawanie Medalu  Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie nadawania Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Skład  Komitetu

1. W skład  Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wchodzą: 
Przewodniczący,  Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz członkowie.
2. Członków Komitetu powołuje i odwołuje Wojewoda Lubuski.
3. Funkcję Przewodniczącego Komitetu pełni zgodnie z § 6 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 roku, Wicewojewoda Lubuski.
4. Funkcję  Zastępcy Przewodniczącego pełni Wojewódzki Konserwator Zabytków.
5. Funkcję Sekretarza Komitetu pełni Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
6. Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Komitetu stanowią Prezydium Komitetu.
7. Komitet  może powoływać w skład Prezydium innych członków Komitetu.

Organizacja i tryb pracy Komitetu

1. Pracami Komitetu i jego Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca lub Sekretarz.
2.  Komitet rozpatruje sprawy wchodzące w zakres jego zadań na posiedzeniach.
3.  Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca lub Sekretarz, z częstotliwością wynikającą z potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
4. W sprawach zaistniałych pomiędzy posiedzeniami Komitetu obraduje i podejmuje decyzje Prezydium Komitetu.
Prezydium Komitetu przygotowuje projekty rocznych planów pracy i projekty sprawozdań  z ich wykonania. Każdy członek Komitetu może wnieść  do projektów własne propozycje.
Projekty rocznych planów pracy i sprawozdań zatwierdza Komitet.
Roczne plany pracy i sprawozdania są przedstawione Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
6.  Sekretarz Komitetu koordynuje prace wszystkich organów wykonawczych Komitetu.
prowadzi dokumentację i korespondencję Komitetu. Z upoważnienia Przewodniczącego, Sekretarz, jako jego przedstawiciel, reprezentuje Komitet.
7. Obsługę organizacyjno-techniczną Komitetu prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Siedzibą i miejscem spotkań WKOPWiM jest  Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.autor:
Maria Jędrzejczak
zatwierdził do publikacji:
Paweł Klimczak
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 08-03-2011 13:36 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 8722
Rejestr zmian
 

Drukuj   
 
Medal " Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej"
 
Zgłoś błąd