Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:KOMISJE I ZESPOŁY : Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Lubuskim


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
- Kolegium Doradcze Wojewody
- Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
- Komisja egzaminacyjna - dot. instruktorów nauki jazdy
- Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
- Wojewódzki Komitet Ochrony Pamieci Walk i Męczeństwa
- Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Lubuskim
- Komisja Dyscyplinarna Lubuskiego Urzedu Wojewódzkiego
- Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3741235
25-03-2007 08:00
INFORMACJE PODSTAWOWE
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Lubuskim
jest organem II-ej instancji właściwym do rozpoznawania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności działające na obszarze województwa lubuskiego.

Zespół został powołany Zarządzeniem Nr 55 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 marca 2002 r.

Bezpośredni nadzór
nad Zespołem sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

Adres:
ul. Nowogrodzka 11
00-513 Warszawa
tel. (22) 55-10-107

Adres korespondencyjny:
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Skład Zespołu:
 1. Przewodnicząca – Henryka Łukowiak;
 2. Sekretarz – Piotr Myczkowski;
 3. Członkowie, w tym:
  - lekarze;
  - psycholodzy;
  - pedagodzy;
  - doradcy zawodowi;
  - pracownicy socjalni.
Kontakt:
Biuro obsługi i punkt informacyjny:
ul. Jagiellończyka 8, IV piętro, pok. 432
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax (95) 7 115 402

Przyjmowanie interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.


Przepisy dotyczące orzecznictwa:
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111270721

 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.);
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031391328

 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. nr 17 poz. 162 z późn. zm);
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020170162

 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.);
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031391328

 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162 z póżn. zm.);
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020170162

 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007r. Nr 228, poz.1681);
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072281681

 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2007r. Nr 250, poz. 1875);
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072501875

 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz. U. z 2008r. Nr 53, poz. 323);
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080530323

 9. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r.  Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000981071

 10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021010926


Zadania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w województwie lubuskim:

 1. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności jako organ II instancji w postępowaniu administracyjnym;
 2. sprawowanie w imieniu Wojewody bezpośredniego nadzoru nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności w województwie lubuskim;
 3. przedstawianie w imieniu Wojewody Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacji o realizacji zadań własnych i powiatowych zespołów, sporządzanych na podstawie informacji otrzymanych od starostów;
 4. organizowanie szkoleń i narad w zakresie procedury orzeczniczej;
 5. przeprowadzanie specjalistycznych badań na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
 6. gromadzenie i przetwarzanie danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.
autor:
Mariola Krupecka
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 14-02-2012 13:35 przez
Izabela Milczarek
czytany: 16234
Rejestr zmian
 

Drukuj   
 
Tryb orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 
Zgłoś błąd