Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
- Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
- Rejestr jednstek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne w Województwie Lubuskim
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3942041
30-07-2012 15:29
Wydawanie kart przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego i dyspozytora medycznego

I. Podstawa prawna:
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych (Dz. U. Nr 77, poz. 5250).

II. Wniosek
W celu wydania karty przebiegu ratownika medycznego lub dyspozytora medycznego należy czytelnie wypełnić i podpisać odpowiedni wniosek i przesłać go na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego

W przypadku pytań proszę o kontakt:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
Piętro I, pokój 113 
tel./fax 95 7115 607
e-mail: anna.pyrkosz@lubuskie.uw.gov.pl

Proszę zwrócić uwagę, że są dwie strony każdego wniosku.
Data rozpoczęcia okresu edukacyjnego w przypadku ratowników medycznych jest ustalana w oparciu o datę wydania dyplomu i jest to data 1 stycznia roku następnego po roku wydania dyplomu (np. data uzyskania dyplomu 03.01.2010 r. - rozpoczęcie okresu edukacyjnego 01.01.2011 r.)

Data rozpoczęcia okresu edukacyjnego w przypadku dyspozytorów medycznych to 1 stycznia roku następnego po roku kiedy dana osoba została zatrudniona na stanowisku dyspozytora (np. zatrudnienie od 10.09.2011 r. – rozpoczęcie okresu edukacyjnego 01.01.2012 r.)

Pierwszy okres edukacyjny zarówno dla dyspozytorów medycznych jak i ratowników medycznych rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2008 r.

III. Opłata skarbowa:
Postępowanie jest zwolnione z opłaty skarbowej – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).  Dyspozytor_medyczny_informacje_dodatkowe.doc      pobierz dokument

 Ratownik_medyczny_informacje_dodatkowe.doc      pobierz dokument

 Wniosek_o_wydanie_karty_przebiegu_DYSPONENTA_MEDYCZNEGO.xls      pobierz dokument

 Wniosek_o_wydanie_karty_przebiegu_RATOWNIKA_MEDYCZNEGO.xls      pobierz dokumentautor:
Jerzy Ratajczak
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Barbara Koziorowicz
czytany: 9163
Rejestr zmian
 

30-07-2012 15:00
Kurs kwalifikowanej pomocy

W celu zatwierdzenia programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy podmiot zamierzający rozpocząć działalność szkoleniową powinien złożyć czytelnie wypełniony wniosek o zatwierdzenie programu kursu załącznik 1  oraz pozostałe dokumenty o których mowa w załączniku 2. Zalacznik_1.doc      pobierz dokument

 Zalacznik_2.doc      pobierz dokumentautor:
Jerzy Ratajczak
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Barbara Koziorowicz
czytany: 9164
Rejestr zmian
 

21-05-2012 08:00
Powołanie Pełnomocnika ds. ratownictwa medycznego

Wojewoda Lubuski ustanawia Pana Tomasza Więckowskiego swoim Pełnomocnikiem do spraw ratownictwa medycznego pelnomocnik_ratownictwa_medycznego.pdf      pobierz dokumentautor:
Jerzy Ratajczak
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 21-05-2012 08:23 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 10074
Rejestr zmian
 

31-10-2008 08:00
Tabele do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
 

 tabele223032011.xls      Tabele 5,10,13 dla dysponentów SOR

 tabele423032011.xls      Tabela 11 dla Centrum Urazowego

 tabele_dla_ZRM_05012012.xls      Tabele 1, 2, 9, 13 dla dysponentów zespołów ratownictwa medycznego

 wzory08092011.xlsx      Wzory tabel dot. kosztów ZRM i kosztów st.dyspozytorskiego

 zalacznik.xls      Tabela 6 dla ZOZ, które posiadają Izbę Przyjęć

 zalacznik503252011.xls      Liczba interwencji ZRMautor:
Marta Dańkow
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Izabela Milczarek
ostatnie zmiany: 24-03-2011 11:44 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 22473
Rejestr zmian
 

25-09-2007 08:00
INFORMACJE PODSTAWOWE

 

Podstawą prawną do realizacji zadania państwa polegającego na zapewnieniu pomocy medycznej każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia  zdrowotnego jest ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410).

Organami  administracji rządowej właściwymi w zakresie wykonywania tych zadań są: minister właściwy do spraw zdrowia i wojewoda. Ustawa nakłada na wojewodę obowiązek sporządzenia „Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne” na okres 3 lat z możliwością corocznej aktualizacji. Zakres zagadnień szczegółowych, które musi obejmować „Plan”, zasady uzgadniania zapisów, sposób zatwierdzania „Planu” i jego  aktualizacji  oraz sposób pozyskiwania danych i sprawowanie nadzoru nad jednostkami systemu finansowanymi z budżetu państwa są określone w projekcie  rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne  z dnia 30 kwietnia 2007r.

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz.U. z 2007r. Nr 4, poz. 33).

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. Nr  55, poz. 365).

4. Rozporządzenie Ministra  Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych (Dz.U. Nr 77, poz. 525).

5. Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego  (Dz.U. Nr 90, poz. 605).

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. Nr 112, poz. 775).autor:
Jerzy Ratajczak
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 12-12-2008 13:20 przez
Izabela Milczarek
czytany: 25417
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd