Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW : Program na rzecz Społeczności Romskiej w Polsce


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
- Program na rzecz Społeczności Romskiej w Polsce
- Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
- Program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania
- Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych-cyfrowa szkoła
Wizyt:
3509635
22-05-2009 00:00
PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE

W dniu 19 sierpnia 2003 roku, mocą uchwały nr 209/2003, Rada Ministrów RP zatwierdziła do realizacji Rządowy program na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Program ten realizowany jest na terenie całego kraju od 1 stycznia 2004 roku i realizowany będzie na obszarze całego kraju do 2013 r., z możliwością kontynuacji w latach następnych. Za jego koordynację odpowiada centralnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w poszczególnych województwach – właściwi wojewodowie.

Celem Programu jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa społeczności romskiej w życiu społeczeństwa obywatelskiego.

Program zakłada działania na rzecz poprawy sytuacji mniejszości romskiej w następujących dziedzinach:

1. edukacja,
2. Romowie i społeczeństwo obywatelskie
3. przeciwdziałanie bezrobociu,
4. zdrowie,
5. sytuacja bytowa,
6. bezpieczeństwo, przeciwdziałanie przestępstwom popełnianym na tle etnicznym,
7. kultura,
8. wiedza o społeczności romskiej.

W realizacji Programu  uczestniczą, poza instytucjami rządowymi:
1. przedstawiciele społeczności romskiej,
2. jednostki samorządu terytorialnego (podstawowymi jednostkami, na których opiera się Program są gminy),
3. organizacje pozarządowe, którym bliskie są problemy społeczności romskiej.

Środki finansowe na realizację zadań Programu pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przyznawane są na dany rok kalendarzowy na podstawie zgłaszanych projektów, które po zaopiniowaniu przez wojewodę, przekazywane są do MSWiA, celem rozpatrzenia i przyznania środków finansowych.

Szczegółowe informacje na temat rządowego "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" można uzyskać na stronie internatowej:
www.mswia.gov.pl – w zakładce Religie i Mniejszości Narodowe

 * - zakładki
Uchwała Rady Ministrów z dnia 19sierpnia 2003 r.
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce
Informacja dotycząca działań na rzecz Romów, koordynowanych przez MSWiA
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2012 r.
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2011 r.
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2010 r.
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2009 r.
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2008 r.
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2007 r.
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2006 r.
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2005 r.
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2004 r. programy_romskie_przydzial_na_2010.xls      pobierz dokument

 programy_romskie_przydzial_na_2011.pdf      pobierz dokument

 programy_romskie_przydzial_na_2012.doc      pobierz dokument

 programy_romskie_przydzial_na__2009.xls      pobierz dokumentautor:
Mariola Wesołowska
zatwierdził do publikacji:
Paweł Klimczak
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 01-07-2011 07:33 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 6002
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd