Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:KOMISJE I ZESPOŁY : Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
- Kolegium Doradcze Wojewody
- Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
- Komisja egzaminacyjna - dot. instruktorów nauki jazdy
- Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
- Wojewódzki Komitet Ochrony Pamieci Walk i Męczeństwa
- Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Lubuskim
- Komisja Dyscyplinarna Lubuskiego Urzedu Wojewódzkiego
- Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3715444
15-06-2012 06:00
WOJEWÓDZKA KOMISJA DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH

1. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2011r. nr 113 poz. 660) z początkiem 2012 roku w każdym województwie będą funkcjonowały komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Komisja składa się z 16 członków, z których połowę stanowią specjaliści z wykształceniem medycznym, drugą połowę stanowią eksperci z dziedziny nauk prawnych. 14 członków powołuje wojewoda, natomiast po jednym Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta.

Zadaniem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest ustalenie czy zdarzenie , którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa stanowiło zdarzenie medyczne.

2. Czym jest zdarzenie medyczne?
W ustawie zdarzenie medyczne określone zostało jako następstwo działania niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną. Takim działaniem może być.:

• diagnoza, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniające się do rozwoju choroby,
• leczenie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, w tym wykonanie zabiegu operacyjnego, w wyniku którego powstała szkoda,
• zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego,

w wyniku czego doszło u pacjenta do zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

Uwaga:
Komisja rozpoznaje sprawy tylko i wyłącznie odnoszące się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu na terenie województwa lubuskiego, które miały miejsce po 1 stycznia 2012 roku.

3.Kto może złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego?
Wniosek do Komisji może złożyć pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w przypadku śmierci pacjenta także jego spadkobiercy (wzór wniosku poniżej).Wnioski można składać tylko w przypadkach, gdy do zdarzenia doszło po 1 stycznia 2012 roku. Osoby, które zostały poszkodowane wcześniej mogą dochodzić odszkodowania na dotychczasowych zasadach.
Wniosek do komisji można złożyć w ciągu jednego roku od dnia, w którym osoba składająca wniosek dowiedziała się o powstaniu szkody (zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) bądź od dnia śmierci pacjenta.
Termin złożenia wniosku nie może być jednak dłuższy niż 3 lata od dnia zdarzenia, które było powodem powstania szkody lub śmierci pacjenta.

4.Jak długo należy czekać na decyzję?
Komisja wydaje orzeczenie w sprawie zdarzenia medycznego nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.
W terminie 7 dni po wydaniu orzeczenia komisja sporządza uzasadnienie. Każda ze stron, po otrzymaniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, może w terminie 14 dni złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Taki wniosek komisja rozpatruje w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

5.Wysokość świadczeń.
Osoba składająca wniosek wskazuje w nim oczekiwaną wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia.
W przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia kwota obejmująca wysokość odszkodowania
i zadośćuczynienia nie może być wyższa niż 100 tys. zł, w przypadku śmierci maksymalna kwota nie może przekraczać 300 tys. zł. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie wypłacane jest przez ubezpieczyciela szpitala. Jeżeli pacjent nie zgadza się na zaproponowaną przez ubezpieczyciela kwotę, może w przeciągu 7 dni odmówić przyjęcia przedstawionej przez ubezpieczyciela propozycji. Z uwagi na fakt, że nie ma możliwości odwoływania się od decyzji ubezpieczyciela o wysokości odszkodowania, ubieganie się o wyższe świadczenie wymaga wejścia na drogę sądową.

6.Akty prawne.
• Ustawa z 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz .U. nr 113, poz. 660).
• Akty wykonawcze - rozporządzenia do wyżej wymienionej ustawy:
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz.U. z 2011r. nr 294 poz. 1740).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz. U. z dnia 23 lutego 2012 r.)

7. Wniosek powinien zawierać:

• dane pacjenta:
- imię i nazwisko,
- datę urodzenia,
- numer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli posiada;
• imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, jeżeli dotyczy;
• imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców, jeżeli dotyczy;
• wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
• adres do doręczeń;
• dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital:
- firmę,
- adres siedziby oraz adres szpitala, jeżeli dotyczy;
• uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej;
• wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta;
• propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia
• dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku;
• postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku śmierci pacjenta oraz pełnomocnictwo
do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego
z nich,
• potwierdzenie uiszczenia opłaty,

8. Opłata
Złożenie wniosku podlega opłacie w wysokości 200 zł.
Opłatę uiścić można: przelewem na rachunek:
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
NBP O/O Zielona Góra
72 1010 1704 0023 5222 3100 0000
z dopiskiem w tytule przelewu "opłata za złożenie wniosku do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych"
lub gotówką w kasieLubuskiegoUrzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
przy ul. Jagiellończyka 8
piętro VIII

9. Koszty postępowania.
Koszty postępowania, ustalone przez Wojewódzką Komisją w orzeczeniu, ponosi:
• podmiot składający wniosek - w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego;
• podmiot leczniczy prowadzący szpital - w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym;
• ubezpieczyciel szpitala – w przypadku nie przedstawienia propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia.

10. Gdzie złożyć dokumenty?
Dokumenty można przesłać pocztąna adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem : "Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych"
lub złożyć osobiście
w siedzibieWojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:
pokój nr 1407
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Osobą zajmującą się obsługą sekretariatu wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest Katarzyna Habiera; katarzyna.habiera@lubuskie.uw.gov.pl; tel. 95 711 52 05autor:
Katarzyna Habiera
zatwierdził do publikacji:
Anna Maszkiewicz - Stawiarska
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 15-06-2012 10:22 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 5115
Rejestr zmian
 

Drukuj   
 
Skład Komisji
 
Wzór Wniosku
 
Akty Prawne
 
Zgłoś błąd