Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:KOMUNIKATY


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3934568
25-09-2007 08:00
Komunikat dotyczący tłumaczy przysięgłych

Uprzejmie informujemy, iż zbliża się końcowy termin posługiwania się przez tłumaczy przysięgłych dotychczasowymi pieczęciami (do dnia 27 stycznia 2008r.).

Tłumacze przysięgli, którzy jeszcze nie wymienili pieczęci proszeni są o jak najszybsze złożenie wniosku w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przedmiotowy wniosek powinien zawierać imię i nazwisko tłumacza, język którego dotyczą uprawnienia, numer TP, adres pod który pieczęć powinna być wysłana, telefoniczny numer kontaktowy w razie ewentualnych wątpliwości, nr NIP konieczny do wystawienia faktury przez Mennicę Państwową. W celu zamówienia pieczęci można też skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Z uwagi na możliwości produkcyjne Mennicy nie powinno odkładać się decyzji o wysłaniu wniosku o zamówienie pieczęci na ostatnią chwilę. Istnieje niebezpieczeństwo, że osoby, które złożą wnioski w listopadzie lub grudniu nie otrzymają pieczęci przed 27 stycznia 2008r., co oznaczać będzie niemożliwość wykonywania obowiązków tłumacza przysięgłego do czasu otrzymania nowej pieczęci. Podkreślić należy, że po tej dacie stare pieczęcie będą nieważne i opatrywane nimi tłumaczenia nie będą tłumaczeniami poświadczonymi.

Ponadto niezwłocznie po otrzymaniu nowej pieczęci, dawną pieczęć należy zwrócić do Sądu Okręgowego, za pośrednictwem którego pieczęć była zamawiana. Zwrotu dawnej pieczęci należy również dokonać niezwłocznie po dniu 27 stycznia 2008r., nawet w przypadku gdy tłumacz nie otrzymał jeszcze nowej pieczęci np. z powodu zbyt późno złożonego wniosku o zamówienie pieczęci.

W razie wątpliwości osoby, które złożyły wniosek o wykonanie pieczęci, a jeszcze jej nie otrzymały proszone są o kontakt telefoniczny z Wydziałem Tłumaczy Przysięgłych celem potwierdzenia danych zawartych we wniosku (dotyczy wniosków złożonych do wydziału w 2005r. i 2006r.). Kontakt z Wydziałem Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości pod nr tel. 022 5618451 oraz 022 5618462.

Przepis art. 19 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego nakłada na tłumacza przysięgłego obowiązek złożenia, po otrzymaniu od Ministra Sprawiedliwości pieczęci, jej odcisku oraz wzoru swojego podpisu do Ministra Sprawiedliwości (Departament Organizacyjny Wydział Tłumaczy Przysięgłych, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa), Ministra Spraw Zagranicznych (Departament Konsularny i Polonii, Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa) oraz wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Zwraca się również uwagę, iż nieprawidłową praktyką jest przesyłanie przez tłumaczy przysięgłych do biur tłumaczeń podpisanych i opatrzonych pieczęcią pustych kartek, na których następnie biura te drukują w miarę potrzeby tekst tłumaczenia przesłany im drogą elektroniczną. Podobnie nieprawidłowe jest stwierdzenie przez tłumaczy na poświadczonym tłumaczeniu, że zostało ono dokonane z oryginału w sytuacji gdy do wglądu przedstawiono jedynie kserokopię lub skan oryginalnego dokumentu. Takie zachowanie nosi znamiona poświadczenia nieprawdy i może stanowić podstawę do pociągnięcia tłumacza zarówno do odpowiedzialności zawodowej jak i karnej.autor:
Małgorzatę Wołejko
zatwierdził do publikacji:
Teresa Kaczmarek
< Wróć  
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 4119
Rejestr zmian

Drukuj   
  Zobacz Również:

Wykaz miejsc szkoleniowych dla lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa lubuskiego  więcej


Komunikat Wojewody Lubuskiego - wyniki otwartego konkursu ofert  więcej


Dotacje podmiotowe na 2012 r. dla Gminnych Spółek Wodnych  więcej


Monitorowanie realizacji Narodowego Programu Zdrowia za 2011 rok  więcej


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu "Razem Bezpieczniej"  więcej


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert  więcej


Wykaz kodowy lekarzy dodatkowo zakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie od 01.03.2012r. do 31.03.2012r. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE  więcej


Ogłoszenie o konkusie Bezpieczeństwo imprez sportowych  więcej


Wykaz kodowy lekarzy zakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym  więcej


Wykazkodowy lekarzy niezakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie od 01.03.2012r. do 31.03.2012r. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE  więcej


Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w ramach rządowego programu "Razem Bezpieczniej".  więcej


Instrukcja wypełniania tabel stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz.U. Nr 163, poz. 1024).  więcej


KOMUNIKAT  więcej


WORS – składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji lekarskiej do jednostki urzędu wojewódzkiego  więcej


Kwestionariusz dotyczący informacji na temat placówek zajmujących się pomocą osobom z problemem narkotykowym  więcej


Monitorowanie realizacji Narodowego Programu Zdrowia za 2010 rok.  więcej


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert  więcej


Komunikat Centrum Egzaminów Medycznych  więcej


INFORMACJA DOTYCZĄCA USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ  więcej


Rozstrzygnięcie konkursu ofert programu "Razem Bezpiecznie"  więcej


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT  więcej


KONKURS RAZEM BEZPIECZNIEJ  więcej


Komunikat  więcej


Konsultacje społeczne na temat prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015   więcej


ZARZĄDZENIE NR 317 WOJEWODY LUBUSKIEGO  więcej


Razem Bezpiecznie  więcej


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert   więcej


Komunikat   więcej


KONKURS  więcej


Komunikat NSZZ "Solidarność"  więcej


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  więcej


KONKURS  więcej


INFORMACJA  więcej


Informacja dotycząca zlecenia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego  więcej


Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach II edycji do Programu Wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"  więcej


Rozstrzygnięcie konkursu  więcej


INFORMACJA WOJEWODY LUBUSKIEGO W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU  więcej


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA PASZPORTÓW Z DWOMA CECHAMI BIOMETRYCZNYMI  więcej


OGŁOSZENIE OTWARTEG KONKURSU OFRERT DLA GMIN I POWIATÓW  więcej


KOMUNIKAT WOJEWODY LUBUSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ''  więcej


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT  więcej


LUBUSKA LISTA RANKINGOWA NPPDL  więcej


Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011r.  więcej


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ  więcej


Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert - adresowanego do podmiotów uprawnionych w pomocy społecznej „Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności 2008”  więcej


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ  więcej


Dyrektor Generalny LUW informuje  więcej


Lubuski Urząd Wojewódzki przyłączył się do Kampanii społecznej „Łańcuch Krewniaków – Karta Oświadczenia Woli”  więcej


SUSZA 2008  więcej


WOJEWODA INFORMUJE  więcej


Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje  więcej


Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje  więcej


Uprawa maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim w 2008r.  więcej


Roztrzygnięcie Konkursu  więcej


Wojewoda Lubuski ogłasza konkurs grantowy  więcej


Dyrektor Generalny informuje  więcej


Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego  więcej


Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych  więcej


Komunikat dotyczący tłumaczy przysięgłych


Wojewoda Lubuski wydał decyzję w sprawie budowy autostrady A2  więcej

Zgłoś błąd