Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:KOMUNIKATY


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3862639
31-10-2008 00:00
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ

INFORMACJA WOJEWODY LUBUSKIEGO W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA FINANSOWE WSPARCIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2008 ROK-
PONOWNY NABÓR WNIOSKÓW.


* * *

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz.728)

Ogłasza się:

Wojewoda Lubuski po zasięgnięciu opinii Zespołu Opiniującego Otwarty Konkurs Ofert, przyznał dofinansowanie programów następującym jednostkom samorządu terytorialnego z województwa Lubuskiego:

 

 1. Gmina Wschowa- 5.300 zł. – na realizację programu pod nazwą „Rozszerzenie zakresu działań Punktu informacyjno – konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  i Przeciwdziałania Narkomanii o specjalistyczne poradnictwo w zakresie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną”, w zakresie zatrudnienia specjalistów w ramach umowy zlecenie;
 2. Gmina Żagań – 9.000 zł. – na realizację programu pod nazwą „Utworzenie świetlicy opiekuńczej dla dzieci z rodzin z niewydolnością pod względem opiekuńczo-wychowawczym”;
 3. Miasto Gorzów Wlkp. – 7.500 zł. – na realizację programu pod nazwą „Zostań rodziną zastępczą – kampania reklamowa na rzecz pozyskania kandydatów na zawodowe niespokrewnione rodziny zastępcze”,
  w zakresie  produkcji i emisji filmu w lokalnej telewizji;
 4. Miasto Gorzów Wlkp. – 2.500 zł. – na realizację programu pod nazwą „Dużo w domu nie wadzi nikomu – pomoc rodzinie wielodzietnej
  w poprawie jej funkcjonowania i wzajemnych relacjach”, w zakresie zakupu materiałów biurowych, dydaktycznych i opłaty za dostęp do obiektów kultury i rekreacji;
 5. Gmina Żary – 3.700 zł. – na realizację programu pod nazwą „Spotkanie inicjatywne pod hasłem <Hostel jako wsparcie grupowe
  w usamodzielnieniu osób z zaburzeniami psychicznymi i ich integracji
  z lokalną społecznością>”, w zakresie zakupu materiałów promocyjnych, piśmienniczych oraz kosztów wydrukowania folderu; 
 6. Powiat Żarski – 47.480 zł. -  na realizację programu pod nazwą „Utworzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze”;
 7. Gmina Jasień – 4.200 zł. – na realizację programu pod nazwą „Jesteśmy aktywni”, w zakresie zatrudnienia specjalistów (psychologa i terapeuty – umowa zlecenie);
 8. Gmina Jasień – 2.500 zł. – na realizację programu pod nazwą „Równi”,
  w zakresie zatrudnienia specjalistów (psychologa, prawnika i terapeuty współuzależnionych – umowa zlecenie);

* * *

Ze względu na braki formalne Zespół zaopiniował negatywnie dwie oferty gminy Skwierzyna pod nazwą: „Moje bezpieczne miejsce” (placówka nie posiada wpisu do Rejestru Wojewody Lubuskiego, nie działa w obszarze pomocy społecznej) i „Punkt wsparcia rodziny”- poradnictwo i interwencja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w obu przypadkach nie wskazano sposobu włączania się jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, co warunkowało przystąpienie samorządu do konkursu).

 


Z up. Wojewody Lubuskiego
/-/ Teresa Ozimek
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznejautor:
Marta Nowak
zatwierdził do publikacji:
Teresa Ozimek
< Wróć  
opublikował:
Izabela Milczarek
ostatnie zmiany: 31-10-2008 13:13 przez
Izabela Milczarek
czytany: 3531
Rejestr zmian

Drukuj   
  Zobacz Również:

Wykaz miejsc szkoleniowych dla lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa lubuskiego  więcej


Komunikat Wojewody Lubuskiego - wyniki otwartego konkursu ofert  więcej


Dotacje podmiotowe na 2012 r. dla Gminnych Spółek Wodnych  więcej


Monitorowanie realizacji Narodowego Programu Zdrowia za 2011 rok  więcej


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu "Razem Bezpieczniej"  więcej


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert  więcej


Wykaz kodowy lekarzy dodatkowo zakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie od 01.03.2012r. do 31.03.2012r. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE  więcej


Ogłoszenie o konkusie Bezpieczeństwo imprez sportowych  więcej


Wykaz kodowy lekarzy zakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym  więcej


Wykazkodowy lekarzy niezakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie od 01.03.2012r. do 31.03.2012r. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE  więcej


Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w ramach rządowego programu "Razem Bezpieczniej".  więcej


Instrukcja wypełniania tabel stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz.U. Nr 163, poz. 1024).  więcej


KOMUNIKAT  więcej


WORS – składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji lekarskiej do jednostki urzędu wojewódzkiego  więcej


Kwestionariusz dotyczący informacji na temat placówek zajmujących się pomocą osobom z problemem narkotykowym  więcej


Monitorowanie realizacji Narodowego Programu Zdrowia za 2010 rok.  więcej


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert  więcej


Komunikat Centrum Egzaminów Medycznych  więcej


INFORMACJA DOTYCZĄCA USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ  więcej


Rozstrzygnięcie konkursu ofert programu "Razem Bezpiecznie"  więcej


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT  więcej


KONKURS RAZEM BEZPIECZNIEJ  więcej


Komunikat  więcej


Konsultacje społeczne na temat prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015   więcej


ZARZĄDZENIE NR 317 WOJEWODY LUBUSKIEGO  więcej


Razem Bezpiecznie  więcej


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert   więcej


Komunikat   więcej


KONKURS  więcej


Komunikat NSZZ "Solidarność"  więcej


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  więcej


KONKURS  więcej


INFORMACJA  więcej


Informacja dotycząca zlecenia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego  więcej


Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach II edycji do Programu Wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"  więcej


Rozstrzygnięcie konkursu  więcej


INFORMACJA WOJEWODY LUBUSKIEGO W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU  więcej


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA PASZPORTÓW Z DWOMA CECHAMI BIOMETRYCZNYMI  więcej


OGŁOSZENIE OTWARTEG KONKURSU OFRERT DLA GMIN I POWIATÓW  więcej


KOMUNIKAT WOJEWODY LUBUSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ''  więcej


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT  więcej


LUBUSKA LISTA RANKINGOWA NPPDL  więcej


Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011r.  więcej


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ


Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert - adresowanego do podmiotów uprawnionych w pomocy społecznej „Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności 2008”  więcej


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ  więcej


Dyrektor Generalny LUW informuje  więcej


Lubuski Urząd Wojewódzki przyłączył się do Kampanii społecznej „Łańcuch Krewniaków – Karta Oświadczenia Woli”  więcej


SUSZA 2008  więcej


WOJEWODA INFORMUJE  więcej


Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje  więcej


Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje  więcej


Uprawa maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim w 2008r.  więcej


Roztrzygnięcie Konkursu  więcej


Wojewoda Lubuski ogłasza konkurs grantowy  więcej


Dyrektor Generalny informuje  więcej


Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego  więcej


Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych  więcej


Komunikat dotyczący tłumaczy przysięgłych  więcej


Wojewoda Lubuski wydał decyzję w sprawie budowy autostrady A2  więcej

Zgłoś błąd