Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:KOMUNIKATY


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3934585
27-03-2009 00:00
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Przedmiotem konkursu są następujące zadania:
1) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu (kod A):
-profilaktyka realizowania wśród dzieci, młodzieży i rodzin;
-działania nakierowane na grupy szczególnego ryzyka;
-terapia uzależnienia w wymiarze ponadpodstawowym;
-działania postrehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu;
2) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków ( kod N):
-działania profilaktyczne realizowane wśród dzieci, młodzieży i rodzin;
-działania nakierowane na grupy szczególnego ryzyka, eksperymentujące z narkotykami;
-terapia osób uzależnionych i ich rodzin w wymiarze ponadpodstawowym;
-działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne, zapobiegające wykluczeniu społecznemu;
3) w zakresie przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS (kod H):
-kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjno-profilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, w tym promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych oraz programów prowadzonych metodami aktywnymi,
-organizacja kampanii medialnych skierowanych do wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej,
-promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie redukcji szkód w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem działań edukacyjnych prowadzonych bezpośrednio w środowisku osób o wysokim poziomie zachowań ryzykownych,
-przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez kontynuowanie programów promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków.
Wielkość środków na realizację ww. zadań w 2009r. wynosi łącznie 82.000 zł., w tym na:
·przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu – 30.000 zł,
·przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków – 30.000 zł,
·przeciwdziałanie zakażeniom HIV/AIDS – 22.000 zł.
Dotacje zostaną przyznane najkorzystniejszym ofertom, wyłonionym zgodnie z „Trybem i zasadami przyznawania dotacji z budżetu Wojewody Lubuskiego na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS w 2009 roku”.
Realizacja zadań winna nastąpić w okresie od momentu podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2009 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będzie umowa zawarta między Wojewodą Lubuskim a Oferentem.
Oferty na drukach, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207), należy złożyć w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej (pok. 1004) lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia na adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej (Sekretariat)
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
Do oferty załączyć należy następujące dokumenty (w przypadku kserokopii - każda strona danego dokumentu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem, opatrzona datą i podpisana czytelnie lub zaparafowana i opieczętowana imiennie przez osobę do tego  uprawnioną) :
·aktualny statut,
·aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – ważny 3 m-ce od daty wydania,
·zaświadczenie REGON,
·decyzję o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej,
·sprawozdanie merytoryczne za 2008r.,
·sprawozdanie finansowe za 2008r. - bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,
·informację banku o prowadzonym rachunku bankowym, wskazanym w ofercie przez Oferenta, potwierdzającą brak zajęcia rachunku z jakiegokolwiek tytułu egzekucyjnego – ważna 30 dni od daty wydania,
·umowę/umowy partnerskie lub oświadczenie/oświadczenia partnerów (w przypadku wskazania przez Oferenta w pkt V.1. oferty kilku partnerów należy załączyć wszystkie umowy lub oświadczenia z danymi partnerami).
Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 29 maja 2009r. Przy dokonywaniu wyboru ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- posiadanie przez Oferenta doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju,
- dysponowanie odpowiednio przeszkoloną kadrą, zdolną do realizacji określonego zadania,
- dysponowanie „zapleczem” rzeczowym pozwalającym na realizację zadania,
- objęcie zadaniem jak największej liczby osób,
- rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
- zakładane rezultaty realizacji zadania,
- możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę.
W 2008 roku zadania objęte konkursem realizowało 7 podmiotów, a łączna kwota dotacji z budżetu Wojewody Lubuskiego wynosiła 130. 000 zł:
I. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu (kod A):
1.Zapobieganie nawrotom picia; Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM w Gorzowie Wlkp. - 4.440 zł
2.Prowadzenie grupy wsparcia „JEDYNKA” dla osób uzależnionych od alkoholu; Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM w Gorzowie Wlkp. - 6.060 zł
3.Trening umiejętności służących trzeźwieniu, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM w Gorzowie Wlkp. - 1.800 zł
4.Rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego jako wsparcie programu wychodzenia
 z bezdomności mieszkańców Domu Brata Alberta, Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. - 3.350 zł
5.„Dziecko kochane nie chodzi pijane!” – program kształtujący postawę abstynencką wśród dzieci
i młodzieży – wychowanków 15 świetlic Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.; Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. - 8.900 zł
6.Działania postrehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu w Domu Wspólnoty Barka; Fundacja Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku - 25.450 zł.
II. W  zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków (kod N):
1.Grupa wsparcia dla rodziców osób eksperymentujących oraz uzależnionych od środków psychoaktywnych; Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM w Gorzowie Wlkp. - 2.040 zł
2.Prowadzenie grupy wsparcia AZYL dla osób eksperymentujących i uzależnionych od chemicznych środków psychoaktywnych; Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM w Gorzowie Wlkp. - 5.550 zł
3.„Złość, Agresja, Uzależnienie” – warsztat pracy ze złością i agresją wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych; Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM w Gorzowie Wlkp. - 6.390 zł
4.Zapobieganie nawrotom czynnego uzależnienia; Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM w Gorzowie Wlkp. - 3.000 zł
5.Trening umiejętności służących trzeźwieniu; Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM w Gorzowie Wlkp. - 4.680 zł
6.Poczucie własnej wartości; Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM w Gorzowie Wlkp. - 4.680 zł
7.Kontynuacja zajęć: Joga dla pacjentów ośrodka (zarówno uzależnionych jak i współuzależnionych) kończących terapię. Grupa zapobiegania nawrotom dla pacjentów, którzy ukończyli terapię w wymiarze podstawowym; Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze – 3. 000 zł
8.„Szczęście nie chodzi naćpane!” – program profilaktyki antynarkotykowej dla dzieci i młodzieży – wychowanków 15 świetlic Stowarzyszenia Pomocy Bliźnieniu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.; Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. – 8.000 zł.
III. W zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS (kod H):
1.Kobieta bezpieczna od HIV/AIDS. Twoje ciało, Twoje zdrowie; Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze - 18. 681 zł.
2.„HIV/AIDS” – Tuż obok mnie?!” – program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży wychowanków Zespołu 15 Świetlic środowiskowych Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
w Gorzowie Wlkp., Łagodzinie, Deszcznie i Lubiechni Wielkiej; Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.– 4.940 zł
3.Profilaktyka HIV i AIDS wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na terenie Gorzowa Wlkp.– IV edycja programu edukacyjnego; Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. - 9. 049 zł
4.Obchody Światowego Dnia AIDS na terenie województwa lubuskiego – kampania medialna oraz bezpośrednie działania edukacyjne; Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. – 6.990 zł
5.Szkolenie lekarzy stomatologów z terenu województwa lubuskiego w zakresie profilaktyki HIV/AIDS; Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. - 1.000 zł
6.Szkolenie psychologów i pedagogów poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu województwa lubuskiego w zakresie profilaktyki HIV/AIDS; Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. - 2.000 zł.
Przed złożeniem oferty, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, Oferent może uzyskać dodatkowe informacje pod numerem telefonu (095) 7 115 442. tryb_i_zasady_przyznawania_dotacji__2009r.doc      pobierz dokument

 wzor_oferty.doc      pobierz dokument

 wzor_sprawozdania.doc      pobierz dokumentautor:
Ewelina Muszyńska
zatwierdził do publikacji:
Teresa Ozimek
< Wróć  
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 27-03-2009 14:52 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 3537
Rejestr zmian

Drukuj   
  Zobacz Również:

Wykaz miejsc szkoleniowych dla lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa lubuskiego  więcej


Komunikat Wojewody Lubuskiego - wyniki otwartego konkursu ofert  więcej


Dotacje podmiotowe na 2012 r. dla Gminnych Spółek Wodnych  więcej


Monitorowanie realizacji Narodowego Programu Zdrowia za 2011 rok  więcej


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu "Razem Bezpieczniej"  więcej


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert  więcej


Wykaz kodowy lekarzy dodatkowo zakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie od 01.03.2012r. do 31.03.2012r. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE  więcej


Ogłoszenie o konkusie Bezpieczeństwo imprez sportowych  więcej


Wykaz kodowy lekarzy zakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym  więcej


Wykazkodowy lekarzy niezakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie od 01.03.2012r. do 31.03.2012r. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE  więcej


Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w ramach rządowego programu "Razem Bezpieczniej".  więcej


Instrukcja wypełniania tabel stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz.U. Nr 163, poz. 1024).  więcej


KOMUNIKAT  więcej


WORS – składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji lekarskiej do jednostki urzędu wojewódzkiego  więcej


Kwestionariusz dotyczący informacji na temat placówek zajmujących się pomocą osobom z problemem narkotykowym  więcej


Monitorowanie realizacji Narodowego Programu Zdrowia za 2010 rok.  więcej


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert  więcej


Komunikat Centrum Egzaminów Medycznych  więcej


INFORMACJA DOTYCZĄCA USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ  więcej


Rozstrzygnięcie konkursu ofert programu "Razem Bezpiecznie"  więcej


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT  więcej


KONKURS RAZEM BEZPIECZNIEJ  więcej


Komunikat  więcej


Konsultacje społeczne na temat prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015   więcej


ZARZĄDZENIE NR 317 WOJEWODY LUBUSKIEGO  więcej


Razem Bezpiecznie  więcej


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert   więcej


Komunikat   więcej


KONKURS  więcej


Komunikat NSZZ "Solidarność"  więcej


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  więcej


KONKURS  więcej


INFORMACJA  więcej


Informacja dotycząca zlecenia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego  więcej


Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach II edycji do Programu Wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"  więcej


Rozstrzygnięcie konkursu  więcej


INFORMACJA WOJEWODY LUBUSKIEGO W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU  więcej


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA PASZPORTÓW Z DWOMA CECHAMI BIOMETRYCZNYMI  więcej


OGŁOSZENIE OTWARTEG KONKURSU OFRERT DLA GMIN I POWIATÓW  więcej


KOMUNIKAT WOJEWODY LUBUSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ''  więcej


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT


LUBUSKA LISTA RANKINGOWA NPPDL  więcej


Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011r.  więcej


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ  więcej


Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert - adresowanego do podmiotów uprawnionych w pomocy społecznej „Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności 2008”  więcej


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ  więcej


Dyrektor Generalny LUW informuje  więcej


Lubuski Urząd Wojewódzki przyłączył się do Kampanii społecznej „Łańcuch Krewniaków – Karta Oświadczenia Woli”  więcej


SUSZA 2008  więcej


WOJEWODA INFORMUJE  więcej


Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje  więcej


Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje  więcej


Uprawa maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim w 2008r.  więcej


Roztrzygnięcie Konkursu  więcej


Wojewoda Lubuski ogłasza konkurs grantowy  więcej


Dyrektor Generalny informuje  więcej


Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego  więcej


Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych  więcej


Komunikat dotyczący tłumaczy przysięgłych  więcej


Wojewoda Lubuski wydał decyzję w sprawie budowy autostrady A2  więcej

Zgłoś błąd