Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:KOMUNIKATY


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3939433
05-03-2010 00:00
Informacja dotycząca zlecenia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego
Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zaprasza do składania ofert szkoleniowych w zakresie:

„Zadania powiatowych urzędów pracy wynikające z przepisów ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych osobom, które utraciły pracę oraz zasady i tryb wydatkowania środków Funduszu Pracy w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

Uczestnicy szkolenia: pracownicy urzędu wojewódzkiego oraz wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy województwa lubuskiego

Instytucja szkoleniowa musi spełniać następujące warunki:

- Posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
- Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny niezbędny do realizacji szkolenia.
- Dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz dysponować wykładowcami posiadającymi przygotowanie, kwalifikacje, referencje i doświadczenie zawodowe i wiedzy dydaktycznej w zakresie tematyki szkolenia.
- Zapewnić uczestnikom szkolenia materiały dydaktyczne, biurowe i piśmiennicze przechodzące na własność uczestnika.
- Prowadzić nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości szkolenia, polegający na bieżącej kontroli jakości i efektów szkolenia. Nadzór wewnętrzny nie może sprawować wykładowca wskazany do realizacji szkolenia.
- Zabezpieczyć bazę noclegową i żywieniową.
- Po zakończeniu szkolenia wydać certyfikat lub inny dokumentu potwierdzający ukończenie szkolenia ze wskazaniem zakresu szkolenia oraz liczby godzin szklenia.
- Złożyć pisemną ofertę szkolenia zgodną z treścią ogłoszenia, która będzie zawierała między innymi: termin i miejsce szkolenia, program szkolenia, preliminarz kosztów szkolenia (z wyliczeniem kosztu szkolenia jednej osoby) itp. Ponadto proszę o udokumentowanie kwalifikacji, referencji i doświadczenia wiedzy dydaktycznej w zakresie tematyki szkolenia osoby wskazanej do przeprowadzenia szkolenia.

Liczba uczestników szkolenia: ok. 30 osób.

Termin wykonania szkolenia: miesiąc kwiecień br., (dokładny termin rozpoczęcia szkolenia powinien być wskazany w ofercie szkoleniowej).

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Ilość godzin szkolenia: 13 godz. zegarowych

Termin składania ofert: do dnia 17.03.2010r.
   

Oferty proszę przesyłać na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. lub na adres email: beata.malarek@uwoj.gorzow.pl
Telefon kontaktowy: (095) 7 115 309
Fax: (095) 7 115 492.autor:
Beata Malarek
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
< Wróć  
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 05-03-2010 14:03 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 54073
Rejestr zmian

Drukuj   
  Zobacz Również:

Wykaz miejsc szkoleniowych dla lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa lubuskiego  więcej


Komunikat Wojewody Lubuskiego - wyniki otwartego konkursu ofert  więcej


Dotacje podmiotowe na 2012 r. dla Gminnych Spółek Wodnych  więcej


Monitorowanie realizacji Narodowego Programu Zdrowia za 2011 rok  więcej


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu "Razem Bezpieczniej"  więcej


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert  więcej


Wykaz kodowy lekarzy dodatkowo zakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie od 01.03.2012r. do 31.03.2012r. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE  więcej


Ogłoszenie o konkusie Bezpieczeństwo imprez sportowych  więcej


Wykaz kodowy lekarzy zakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym  więcej


Wykazkodowy lekarzy niezakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie od 01.03.2012r. do 31.03.2012r. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE  więcej


Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w ramach rządowego programu "Razem Bezpieczniej".  więcej


Instrukcja wypełniania tabel stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz.U. Nr 163, poz. 1024).  więcej


KOMUNIKAT  więcej


WORS – składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji lekarskiej do jednostki urzędu wojewódzkiego  więcej


Kwestionariusz dotyczący informacji na temat placówek zajmujących się pomocą osobom z problemem narkotykowym  więcej


Monitorowanie realizacji Narodowego Programu Zdrowia za 2010 rok.  więcej


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert  więcej


Komunikat Centrum Egzaminów Medycznych  więcej


INFORMACJA DOTYCZĄCA USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ  więcej


Rozstrzygnięcie konkursu ofert programu "Razem Bezpiecznie"  więcej


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT  więcej


KONKURS RAZEM BEZPIECZNIEJ  więcej


Komunikat  więcej


Konsultacje społeczne na temat prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015   więcej


ZARZĄDZENIE NR 317 WOJEWODY LUBUSKIEGO  więcej


Razem Bezpiecznie  więcej


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert   więcej


Komunikat   więcej


KONKURS  więcej


Komunikat NSZZ "Solidarność"  więcej


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  więcej


KONKURS  więcej


INFORMACJA  więcej


Informacja dotycząca zlecenia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego


Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach II edycji do Programu Wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"  więcej


Rozstrzygnięcie konkursu  więcej


INFORMACJA WOJEWODY LUBUSKIEGO W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU  więcej


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA PASZPORTÓW Z DWOMA CECHAMI BIOMETRYCZNYMI  więcej


OGŁOSZENIE OTWARTEG KONKURSU OFRERT DLA GMIN I POWIATÓW  więcej


KOMUNIKAT WOJEWODY LUBUSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ''  więcej


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT  więcej


LUBUSKA LISTA RANKINGOWA NPPDL  więcej


Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011r.  więcej


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ  więcej


Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert - adresowanego do podmiotów uprawnionych w pomocy społecznej „Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności 2008”  więcej


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ  więcej


Dyrektor Generalny LUW informuje  więcej


Lubuski Urząd Wojewódzki przyłączył się do Kampanii społecznej „Łańcuch Krewniaków – Karta Oświadczenia Woli”  więcej


SUSZA 2008  więcej


WOJEWODA INFORMUJE  więcej


Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje  więcej


Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje  więcej


Uprawa maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim w 2008r.  więcej


Roztrzygnięcie Konkursu  więcej


Wojewoda Lubuski ogłasza konkurs grantowy  więcej


Dyrektor Generalny informuje  więcej


Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego  więcej


Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych  więcej


Komunikat dotyczący tłumaczy przysięgłych  więcej


Wojewoda Lubuski wydał decyzję w sprawie budowy autostrady A2  więcej

Zgłoś błąd