Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:KOMUNIKATY


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3941988
14-04-2010 00:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert


Wojewoda Lubuski zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert dla
podmiotów wymienionych w art.11 ust.3 ww. ustawy z terenu województwa lubuskiego na wsparcie (dofinansowanie) realizacji zadań zleconych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii) i w zakresie ochrony zdrowia (zapobieganie zakażeniom HIV/AIDS)  w 2010 roku:
·         przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu,
·         przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków,
·         przeciwdziałanie zakażeniom HIV/AIDS.
 
Przedmiotem konkursu są następujące zadania:
1) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu (kod A):
-    profilaktyka realizowania wśród dzieci, młodzieży i rodzin;
-    działania nakierowane na grupy szczególnego ryzyka;
-    terapia uzależnienia w wymiarze ponadpodstawowym;
-    działania postrehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu;
2) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków ( kod N):
-    działania profilaktyczne realizowane wśród dzieci, młodzieży i rodzin;
-    działania nakierowane na grupy szczególnego ryzyka, eksperymentujące z narkotykami;
-    terapia osób uzależnionych i ich rodzin w wymiarze ponadpodstawowym;
-    działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne, zapobiegające wykluczeniu społecznemu;
3) w zakresie przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS (kod H):
-    kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjno-profilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, w tym promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych oraz programów prowadzonych metodami aktywnymi,
-    organizacja kampanii medialnych skierowanych do wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej,
-    promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie redukcji szkód w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem działań edukacyjnych prowadzonych bezpośrednio w środowisku osób o wysokim poziomie zachowań ryzykownych,
-    przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez kontynuowanie programów promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków.
 
Wielkość środków na realizację ww. zadań w 2010r. wynosi łącznie 54.000 zł., w tym na:
- przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu – 20.000 zł,
- przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków – 20.000 zł,
- przeciwdziałanie zakażeniom HIV/AIDS – 14.000 zł.
 
Dotacje zostaną przyznane najkorzystniejszym ofertom, wyłonionym zgodnie z „Trybem i zasadami przyznawania dotacji z budżetu Wojewody Lubuskiego na wsparcie (dofinansowanie) realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii) i w zakresie ochrony zdrowia (zapobieganie zakażeniom HIV/AIDS) oraz zasadami pracy Komisji Konkursowej w 2010 roku”
Realizacja zadań winna nastąpić w okresie od momentu podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będzie umowa zawarta między Wojewodą Lubuskim a Oferentem.
Oferty na drukach, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207), należy złożyć w Kancelarii Ogólnej  Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  (pok. 722) lub przesłać listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia na adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej (Sekretariat)
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
Oferent może ubiegać się o zlecenie do realizacji kilku zadań publicznych – w takim przypadku składa tylko jeden komplet wymaganych dokumentów i oświadczeń.
Do oferty załączyć należy następujące dokumenty (w przypadku kserokopii - każda strona danego dokumentu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną):
- aktualny statut,
- odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – ważny 3 m-ce od daty wydania,
- sprawozdanie merytoryczne za 2009r.,
- sprawozdanie finansowe za 2009r. - bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,
- informację banku o prowadzonym rachunku bankowym, wskazanym w ofercie przez Oferenta, potwierdzającą brak zajęcia rachunku z jakiegokolwiek tytułu egzekucyjnego – ważna 30 dni od daty wydania,
- umowę/umowy partnerskie lub oświadczenie/oświadczenia partnerów (w przypadku wskazania przez Oferenta w pkt V.1. oferty kilku partnerów należy załączyć wszystkie umowy lub oświadczenia z danymi partnerami).
 
W celu przeprowadzenia konkursu Zamawiający powoła Komisję Konkursową, która zaopiniuje przedłożone oferty. Wyniki prac Komisji Konkursowej podlegać będą akceptacji Zamawiającego. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 11 czerwca 2010r. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
- rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
- jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
- udział planowanych środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł;
- planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
- dotychczasowa realizacja zleconych zadań publicznych przez Zamawiającego w powyższym zakresie (w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania zlecone), w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
- posiadanie przez Oferenta doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju,
- objęcie zadaniem jak największej liczby osób,
- zakładane rezultaty realizacji zadania.
 
W 2009 roku zadania objęte konkursem realizowało 11 podmiotów, a łączna kwota dotacji z budżetu Wojewody Lubuskiego wynosiła 82. 000 zł:
 
I.      W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu (kod A):
1. Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. - „Alkoholizm to mój problem – zrozum i zmień swoje życie” – 4.000 zł
2. Fundacja „Contra Crimen” w Gorzowie Wlkp. - „Rodzina wolna od alkoholu – wolna od przemocy” – 5.230 zł
3. Stowarzyszenie Alternatywa w Sulęcinie - „Trzeźwe wakacje” – 6.000 zł
4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM” w Gorzowie Wlkp. -  „Szkoła dla Rodziców” -  6.100 zł
5. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM” w Gorzowie Wlkp. - „Prowadzenie grupy wsparcia JEDYNKA dla osób uzależnionych od alkoholu” – 4.950 zł
6. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM” w Gorzowie Wlkp. - „Zapobieganie nawrotom picia” – 3.720 zł
 
II.   W  zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków (kod N):
1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM” w Gorzowie Wlkp. - „Trening asertywności dla osób uzależnionych od narkotyków” – 4.600 zł
2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM” w Gorzowie Wlkp. - „Trening umiejętności służących trzeźwieniu” – 3.000 zł
3. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze - „Twórcy lepszego świata” – 2.100 zł
4. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. – „III - modułowy program profilaktyki pt. Młodzież znad Warty – wiele warta – Moduł III: „Dopalacze nas nie wypaczą kształtujący postawę abstynencji narkotykowej wśród młodzieży – wolontariuszy świetlic Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna” – 1.600 zł
5. Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Monar w Gorzowie Wlkp. – „Zażywam tylko dźwięków” – 2.000 zł
6. Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży „Anastasis” w Przytocznej - „Program wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków utrzymujących abstynencję – Trzeźwe wakacje” – 4.200 zł
7. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. - „Działania profilaktyczne kierowane do młodzieży ze środowisk marginalizowanych” –  6.000 zł
8. Stowarzyszenie Alternatywa w Sulęcinie - „Młodzież wolna od środków psychoaktywnych” – 6.500 zł
 
III.   W zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS (kod H):
1. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. - „Posłuchaj, poczuj, pomagaj” – szkolenie z zakresu problematyki HIV/AIDS dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, poradni pomocy rodzinie, kuratorów społecznych województwa lubuskiego” – 2.070 zł
2. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. - „Obchody Światowego Dnia AIDS na terenie województwa lubuskiego – kampania medialna oraz bezpośrednie działania edukacyjne” – 3.100 zł
3. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. - „Profilaktyka HIV/AIDS wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na terenie Gorzowa Wlkp. – V edycja programu edukacyjnego” – 7.000 zł
4. Towarzystwo Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału w Zielonej Górze - „Szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i pielęgniarek szkół województwa lubuskiego dotyczące problematyki zdrowia, profilaktyki HIV/AIDS” – 3.000 zł
5. Towarzystwo Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału w Zielonej Górze - „Edukacja rówieśnicza – przeciwdziałanie HIV/AIDS” – 5.000 zł
6. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. - „III - modułowy program profilaktyki pt. Młodzież znad Warty – wiele warta – Moduł II: „HIV i AIDS – wystarczy jedna chwila kształtujący postawę abstynencji seksualnej wśród młodzieży – wolontariuszy świetlic Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna” – 1.830 zł
 
Przed złożeniem oferty, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, Oferent może uzyskać dodatkowe informacje pod numerem telefonu (095) 7 115 415.
 
Załączniki do ogłoszenia:
- Tryb i zasady przyznawania dotacji z budżetu Wojewody Lubuskiego na wsparcie (dofinansowanie) realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii) i w zakresie ochrony zdrowia (zapobieganie zakażeniom HIV/AIDS) oraz zasady pracy Komisji Konkursowej w 2010 roku,
- wzór oferty.
 
Powyższe załączniki w wersji elektronicznej można pobrać na stronie internetowej www.wojewodalubuski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
  tryb_i_zasady__2010r.doc      pobierz dokument

 wzor_oferty_2010.doc      pobierz dokumentautor:
Ewelina Muszyńska
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
< Wróć  
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 14-04-2010 14:13 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 3622
Rejestr zmian

Drukuj   
  Zobacz Również:

Wykaz miejsc szkoleniowych dla lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa lubuskiego  więcej


Komunikat Wojewody Lubuskiego - wyniki otwartego konkursu ofert  więcej


Dotacje podmiotowe na 2012 r. dla Gminnych Spółek Wodnych  więcej


Monitorowanie realizacji Narodowego Programu Zdrowia za 2011 rok  więcej


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu "Razem Bezpieczniej"  więcej


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert  więcej


Wykaz kodowy lekarzy dodatkowo zakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie od 01.03.2012r. do 31.03.2012r. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE  więcej


Ogłoszenie o konkusie Bezpieczeństwo imprez sportowych  więcej


Wykaz kodowy lekarzy zakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym  więcej


Wykazkodowy lekarzy niezakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie od 01.03.2012r. do 31.03.2012r. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE  więcej


Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w ramach rządowego programu "Razem Bezpieczniej".  więcej


Instrukcja wypełniania tabel stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz.U. Nr 163, poz. 1024).  więcej


KOMUNIKAT  więcej


WORS – składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji lekarskiej do jednostki urzędu wojewódzkiego  więcej


Kwestionariusz dotyczący informacji na temat placówek zajmujących się pomocą osobom z problemem narkotykowym  więcej


Monitorowanie realizacji Narodowego Programu Zdrowia za 2010 rok.  więcej


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert  więcej


Komunikat Centrum Egzaminów Medycznych  więcej


INFORMACJA DOTYCZĄCA USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ  więcej


Rozstrzygnięcie konkursu ofert programu "Razem Bezpiecznie"  więcej


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT  więcej


KONKURS RAZEM BEZPIECZNIEJ  więcej


Komunikat  więcej


Konsultacje społeczne na temat prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015   więcej


ZARZĄDZENIE NR 317 WOJEWODY LUBUSKIEGO  więcej


Razem Bezpiecznie  więcej


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert   więcej


Komunikat   więcej


KONKURS  więcej


Komunikat NSZZ "Solidarność"  więcej


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert


KONKURS  więcej


INFORMACJA  więcej


Informacja dotycząca zlecenia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego  więcej


Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach II edycji do Programu Wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"  więcej


Rozstrzygnięcie konkursu  więcej


INFORMACJA WOJEWODY LUBUSKIEGO W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU  więcej


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA PASZPORTÓW Z DWOMA CECHAMI BIOMETRYCZNYMI  więcej


OGŁOSZENIE OTWARTEG KONKURSU OFRERT DLA GMIN I POWIATÓW  więcej


KOMUNIKAT WOJEWODY LUBUSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ''  więcej


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT  więcej


LUBUSKA LISTA RANKINGOWA NPPDL  więcej


Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011r.  więcej


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ  więcej


Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert - adresowanego do podmiotów uprawnionych w pomocy społecznej „Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności 2008”  więcej


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ  więcej


Dyrektor Generalny LUW informuje  więcej


Lubuski Urząd Wojewódzki przyłączył się do Kampanii społecznej „Łańcuch Krewniaków – Karta Oświadczenia Woli”  więcej


SUSZA 2008  więcej


WOJEWODA INFORMUJE  więcej


Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje  więcej


Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje  więcej


Uprawa maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim w 2008r.  więcej


Roztrzygnięcie Konkursu  więcej


Wojewoda Lubuski ogłasza konkurs grantowy  więcej


Dyrektor Generalny informuje  więcej


Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego  więcej


Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych  więcej


Komunikat dotyczący tłumaczy przysięgłych  więcej


Wojewoda Lubuski wydał decyzję w sprawie budowy autostrady A2  więcej

Zgłoś błąd