Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:PRACA : OFERTY PRACY


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
- OFERTY PRACY
- WZORY OŚWIADCZEŃ DLA KANDYDATÓW
- WYNIKI NABORÓW
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3939469
25-09-2012 07:30
Inspektor Wojewódzki ds. pomocy publicznej w rolnictwie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Numer ogłoszenia: 146210
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Dyrektor Generalny Urzędu
poszukuje kandydatów na stanowisko w s.c.:
Inspektora wojewódzkiego ds. pomocy publicznej w rolnictwie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Liczba stanowisk pracy: 1
Wymiar etatu: 1 (umowa na zastępstwo)
Miejsce wykonywania pracy: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód w rolnictwie i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku anomalii pogodowych (min. suszy, powodzi, gradobicia, deszczy nawalnych, wymarznięcia upraw), w tym: przygotowywanie zarządzeń wojewody w sprawie powoływania komisji do oszacowania szkód, nadzór merytoryczny nad pracami komisji, ustalanie procedur w zakresie szacowania szkód i sporządzania protokołów, weryfikacja tych protokołów,
 • redagowanie pism i wniosków do MRiRW w związku ze szkodami powstałymi w rolnictwie,
 • przygotowywanie Opinii Wojewody dla rolników, którzy ubiegają się o kredyty „klęskowe” obrotowe i inwestycyjne, po wystąpieniu anomalii pogodowych w rolnictwie, 
 • współdziałanie z instytucjami rolniczymi i działającymi na rzecz rolnictwa w zakresie likwidowania szkód w rolnictwie oraz w zakresie bieżących spraw dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich,
 • prowadzenie kontroli w gminach objętych rejonizacją uprawy maku i konopi włóknistych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w części dotyczącej zadań z zakresu administracji rządowych wykonywanych przez gminę,
 • udział w kontrolach dotyczących wydatkowania środków na realizację zadań wynikających z porozumień zawartych między wojewodą a marszałkiem w sprawie wyprzedzającego finansowania niektórych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
 • przygotowywanie odpowiedzi, wyjaśnień, i innych pism wynikających z bieżącej korespondencji dotyczącej spraw związanych z  rolnictwem i jego otoczeniem.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
 • praca w terenie,
 • zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • budynek i pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • praca przy komputerze.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów ustaw oraz zgodnie z opisem stanowiska pracy
n i e z b ę d n e

 • wykształcenie wyższe rolnicze,
 • 13 miesięcy doświadczenia w pracy w obszarze rolnictwa i środowiska,
 • znajomość ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • znajomość zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie:
  • obsługi edytora tekstów MS Word,
  • obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel,
  • tworzenie prezentacji multimedialnych MS Power Point,
  • obsługa poczty elektronicznej w MS Outlook,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność argumentowania,
 • odporność na stres;

pożądane

 • znajomość zagadnień dotyczących problemów rolnictwa i wsi,
 • zorientowanie na możliwości pomocy krajowej i zagranicznej dla rolników,
 • umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków sytuacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, 
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Termin składania dokumentów: 30-09-2012

Miejsce składania dokumentów:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

 • w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
 • dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą,
 • wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie /?mod=news&cID=481
 • osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
 • oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95/7115 263.


autor:
Dyrektor Generalny
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
< Wróć  
opublikował:
Izabela Milczarek
czytany: 1717
Rejestr zmian

Drukuj   
  Zobacz Również:

Kierownik Oddziału Prasowego w Biurze Wojewody  więcej


Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu, spraw organizacyjnych, sprawozdawczości i analiz w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej  więcej


Inspektor Wojewódzki ds. pomocy publicznej w rolnictwie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Zgłoś błąd