Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:PRACA : OFERTY PRACY


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
- OFERTY PRACY
- WZORY OŚWIADCZEŃ DLA KANDYDATÓW
- WYNIKI NABORÓW
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3941940
27-09-2012 08:00
Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu, spraw organizacyjnych, sprawozdawczości i analiz w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

Numer ogłoszenia: 146275
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Dyrektor Generalny Urzędu
poszukuje kandydata na stanowisko w służbie cywilnej:
inspektora do spraw planowania i realizacji budżetu, spraw organizacyjnych, sprawozdawczości i analiz w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

Liczba stanowisk pracy: 1
Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim – Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej w części, dla których dysponentem jest Wojewoda, dla działów klasyfikacji budżetowej nadzorowanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;
 • sporządzanie jednostkowych planów wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej oraz rocznego harmonogramu wydatków, dla działów nadzorowanych przez Wojewódzkiego Inspektora;
 • przygotowywanie wniosków do Wojewody o dokonanie zmian w planach wydatków budżetowych, dla działów nadzorowanych przez Wojewódzkiego Inspektora;
 • planowanie, monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie wydatków oraz mierników określających stopień realizacji celów w układzie zadaniowym;
 • sporządzanie zapotrzebowań na wydatki bieżące w ramach limitu środków finansowych będących w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektora;
 • prowadzenie wewnętrznej ewidencji przekazanych dla jednostek samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących geodezji i kartografii;
 • zbieranie okresowych informacji o zaawansowaniu wydatkowania dotacji celowych przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii przez samorządy;
 • sporządzanie analiz dotyczących wydatkowania środków dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa oraz dokonywanie analiz w zakresie realizacji zadań wykonywanych przez samorządy jako zadania z zakresu administracji rządowej;

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym,
 • zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca administracyjno-biurowa,
 • budynek i pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów ustaw oraz zgodnie z opisem stanowiska pracy
n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie wyższe geodezyjne lub wyższe ekonomiczne,
 • roczne doświadczenie w pracy w geodezji lub w administracji,
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego,
 • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie obsługi edytora tekstów MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, obsługi poczty elektronicznej w MS Outlook,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

w y m a g a n i a    d o d a t k o w e:

 • znajomość specjalistycznych programów komputerowych (obsługa baz danych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów: 07-10-2012

Miejsce składania dokumentów:
Lubuski Urząd Wojewódzki,
ul. Jagiellończyka 8,
66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

 • w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
 • dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą,
 • wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie /?mod=news&cID=481
 • tylko osoby, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomione e mailem lub telefonicznie o kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
 • oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95-7115 263.


autor:
Dyrektor Generalny
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
< Wróć  
opublikował:
Izabela Milczarek
czytany: 1775
Rejestr zmian

Drukuj   
  Zobacz Również:

Kierownik Oddziału Prasowego w Biurze Wojewody  więcej


Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu, spraw organizacyjnych, sprawozdawczości i analiz w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej


Inspektor Wojewódzki ds. pomocy publicznej w rolnictwie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  więcej

Zgłoś błąd