Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:PRACA : OFERTY PRACY


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
- OFERTY PRACY
- WZORY OŚWIADCZEŃ DLA KANDYDATÓW
- WYNIKI NABORÓW
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3934577
04-10-2012 08:00
Kierownik Oddziału Prasowego w Biurze Wojewody

Numer ogłoszenia: 146439
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Dyrektor Generalny Urzędu
poszukuje kandydatów na stanowisko w s.c.:
Kierownika Oddziału Prasowego w Biurze Wojewody

Liczba stanowisk pracy: 1
Wymiar etatu: 1 (na zastępstwo)
Miejsce wykonywania pracy: Gorzów Wlkp.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą Oddziału Prasowego, w tym rozdzielanie zadań podległym pracownikom, uzgadnianie koncepcji rozwiązań powierzonych zadań oraz monitorowanie stopnia ich realizacji,
 • przygotowywanie korespondencji okolicznościowej, wystąpień, przemówień i materiałów na potrzeby Wojewody i Wicewojewody, przygotowywanie odpowiedzi na pisma otrzymane od naczelnych organów władzy państwowej oraz innych podmiotów,
 • współpraca z Centrum Informacyjnym Rządu,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych dotyczących przygotowania i obsługi technicznej konferencji prasowych z udziałem Wojewody i Wicewojewody,
 • sporządzanie protokołów, notatek służbowych oraz sprawozdań z oficjalnych spotkań krajowych i zagranicznych Wojewody i Wicewojewody,
 • sporządzanie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń, spotkań, wyjazdów, uroczystości z udziałem wojewodów,
 • analizowanie materiałów prasowych i informacyjnych na stronie www. i mediów oraz formułowanie na tej podstawie polityki medialnej Wojewody,
 • przygotowywanie odpowiedzi na zapytania od dziennikarzy oraz publikacji ukazujących się w mediach redakcji lokalnych i ogólnopolskich.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca pod dużą presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- praca przy komputerze.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów ustaw oraz zgodnie z opisem stanowiska pracy
n i e z b ę d n e

 • wykształcenie wyższe humanistyczne, filologiczne, psychologiczne, socjologiczne lub politologiczne,
 • ponad 2–letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub mediach,
 • biegłość w posługiwaniu się słowem pisanym,
 • staranność, komunikatywność, umiejętność współpracy,
 • posiadanie zdolności organizacyjnych na wysokim poziomie,
 • umiejętność zarządzania kapitałem ludzkim,
 • terminowość, wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pozyskiwania informacji i współpracy z przedstawicielami instytucji rządowych i pozarządowych,
 • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie:
  - obsługi edytora tekstów MS Word,
  - obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel,
  - tworzenie prezentacji multimedialnych MS Power Point,
  - obsługa poczty elektronicznej w MS Outlook.

pożądane:

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w mediach,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność pracy z informatycznymi programami graficznymi np. obróbka zdjęć i przygotowywanie prezentacji na potrzeby wojewodów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Termin składania dokumentów: 09-10-2012

Miejsce składania dokumentów:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

 • w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
 • dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą,
 • wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie /?mod=news&cID=481
 • list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem,
 • osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
 • oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95/7115 263.


autor:
Dyrektor Generalny
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
< Wróć  
opublikował:
Barbara Koziorowicz
czytany: 1726
Rejestr zmian

Drukuj   
  Zobacz Również:

Kierownik Oddziału Prasowego w Biurze Wojewody


Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu, spraw organizacyjnych, sprawozdawczości i analiz w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej  więcej


Inspektor Wojewódzki ds. pomocy publicznej w rolnictwie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  więcej

Zgłoś błąd