Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3836849
07-11-2007 08:00
WYDZIAŁ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W CERTYFIKACJI

 

Dyrektor Wydziału

 

Anna Maszkiewicz-Stawiarska

anna.stawiarska@lubuskie.uw.gov.pl

Sekretariat:
Ada Białobrzeska - Gucia

piętro XIV,     
Nr tel.
Nr fax.
e-mail


pokój 1401

(95) 7 115 604
(95) 7 115 299
certyfikacja@lubuskie.uw.gov.pl

 

Do Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji należy prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), przekazanych na podstawie porozumienia zawartego między Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą Lubuskim, a w szczególności:

 1. weryfikowanie „Poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym do Instytucji  Certyfikującej”;
 2. sporządzanie i przekazywanie do Instytucji Certyfikującej (IC) „Poświadczeń Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji do Instytucji Certyfikującej”;
 3. weryfikowanie i opiniowanie Podręcznika Procedur Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym (IZ LRPO), zmian do Podręcznika oraz opracowywanie i aktualizowanie Instrukcji Wykonawczej IPOC;
 4. opiniowanie zaktualizowanego Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
 5. analizowanie do celów certyfikacji wydatków informacji i zaleceń pokontrolnych IZ i instytucji, do których IZ LRPO delegowała swoje zadania, oraz wyników kontroli/audytów przeprowadzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, Instytucję Audytową i inne uprawnione instytucje;
 6. analizowanie oraz uwzględnianie do celów poświadczenia wydatków informacji o nieprawidłowościach, uzyskanych na podstawie raportów i zestawień przedkładanych przez IZ LRPO, zgodnie z Procedurą Informowania o Nieprawidłowościach (PION);
 7. weryfikowanie oraz przekazywanie do IC zbiorczych informacji dla Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO) dotyczących ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla danego projektu;
 8. analizowanie informacji dotyczących procesu realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zawartych w otrzymywanych od IZ LRPO informacjach miesięcznych, sprawozdaniach okresowych, rocznych i końcowych oraz ich uwzględnianie w procesie certyfikacji wydatków dla LRPO;
 9. przeprowadzanie kontroli w Instytucji Zarządzającej LRPO, w Instytucji Pośredniczącej II-stopnia dla Priorytetu III oraz w szczególnych przypadkach u Beneficjentów LRPO w celu zapewnienia prawidłowej realizacji procesu certyfikacji  wydatków do Komisji Europejskiej;
 10. informowanie IC o stwierdzeniu wystąpienia nieprawidłowości w realizacji LRPO, w szczególności na postawie własnych kontroli lub na podstawie kontroli przeprowadzanych przez uprawnione do tego organy;
 11. przeprowadzanie kontroli u kontrolera I stopnia w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.
 12. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie oraz realizacja i rozliczanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
Ponadto, do zadań IPOC należy organizacja i obsługa kancelaryjno-biurowa Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Wydział Instytucji Pośredniczącej Certyfikacji dzieli się na:
 1. Oddział ds. Certyfikacji;
 2. Oddział ds. Kontroli;
 3. Oddział ds. Systemu;
 4. Samodzielne stanowisko ds. organizacyjny i obsługi sekretariatu.autor:
Małgorzata Staśkiewicz
zatwierdził do publikacji:
Anna Maszkiewicz - Stawiarska
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 13-02-2012 07:46 przez
Izabela Milczarek
czytany: 8676
Rejestr zmian
 

Drukuj   
 
Oddział ds. Certyfikacji
 
Oddział ds. Kontroli
 
Oddział ds. Systemu
 
Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu
 
Zgłoś błąd