Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna : Samodzielne Stanowiska Pracy w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3716866
23-02-2010 00:00
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY W WOJEWÓDZKIEJ INSPEKCJI NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Samodzielne stanowisko pracy ds. klasyfikacji i kartografii gleb

Stanowisko
Imię i nazwisko
pracownika

Piętro
Nr pokoju

 Nr telefonu

 E-mail

Stanowisko pracy ds.
klasyfikacji i kartografii gleb
Sławomir Matysiak

 X
1026

(95) 7 115 513 

Zadania:

 1. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działaniem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie: prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości, prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości oraz prowadzenia analiz zmian w strukturze agrarnej oraz monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
 2. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów i powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 3. kontrolowanie wykonywania obowiązku analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
 4. opracowywanie wszelkich informacji i sprawozdań w zakresie powyższych zagadnień;
 5. rozpatrywanie wniosków o wydanie upoważnień do samodzielnego wykonywania klasyfikacji gruntów i przeprowadzania kontroli projektów operatów klasyfikacyjnych oraz prowadzenie wojewódzkiego wykazu osób upoważnionych.Samodzielne stanowisko pracy ds. planowania i realizacji budżetu, spraw organizacyjnych, sprawozdawczości i analiz

Stanowisko
Imię i nazwisko
pracownika

Piętro
Nr pokoju

 Nr telefonu

 E-mail

Stanowisko pracy ds.
planowania i realizacji budzetu,
spraw organizacyjnych,
sprawozdawczości i analiz
Vacat

 

 

 

Zadania:

 1. opracowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej w części, dla których dysponentem jest Wojewoda, dla działów klasyfikacji budżetowej nadzorowanych przez wojewódzkiego inspektora;
 2. sporządzanie jednostkowych planów wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej, dla działów nadzorowanych przez wojewódzkiego inspektora;
 3. przygotowywanie wniosków do Wojewody o dokonanie zmian w planach wydatków budżetowych, dla działów nadzorowanych przez wojewódzkiego inspektora;
 4. sporządzenie rocznego harmonogramu wydatków, dla działów nadzorowanych przez wojewódzkiego inspektora;
 5. sporządzanie zapotrzebowań na wydatki bieżące w ramach limitu środków finansowych będących w dyspozycji wojewódzkiego inspektora;
 6. prowadzenie wewnętrznej ewidencji przekazanych dla jednostek samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących geodezji i kartografii;
 7. zbieranie okresowych informacji o zaawansowaniu wydatkowania dotacji celowych przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii przez samorządy;
 8. sporządzanie analiz dotyczących wydatkowania środków dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa oraz dokonywanie analiz w zakresie realizacji zadań wykonywanych przez samorządy jako zadania z zakresu administracji rządowej;
 9. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków organów administracji geodezyjnej i kartograficznej o dotacje z Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz sporządzanie sprawozdawczości z wykorzystania tych dotacji dla Głównego Geodety Kraju;
 10. koordynowanie i nadzorowanie przygotowywania akt do przekazywania ich do archiwum zakładowego przez komórki organizacyjne inspekcji oraz prowadzenie zbioru protokołów zdawczo-odbiorczych.

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi biurowo – administracyjnej

Stanowisko
Imię i nazwisko
pracownika

Piętro
Nr pokoju

 Nr telefonu

 E-mail

Stanowisko pracy ds.
obsługi biurowo - administracyjnej
Krystyna Jaguszewska

X
1021

(95) 7 115 458
(95) 7 115 503

krystyna.jaguszewska@lubuskie.uw.gov.pl

Zadania:

 1. prowadzenie obsługi kancelaryjnej i biurowej inspekcji;
 2. prowadzenie ewidencji spraw i korespondencji w systemie „e-Urząd - System Obiegu Dokumentów EDICTA" oraz obsługa klientów inspekcji;
 3. obsługa inspekcji w zakresie prowadzenia listy obecności, spraw urlopowych pracowników i ewidencji delegacji służbowych;
 4. sporządzanie rocznych planów urlopów wypoczynkowych;
 5. prowadzenie spraw gospodarczych oraz socjalnych inspekcji;
 6. wykonywanie kserokopii dla potrzeb kierownictwa inspekcji, obsługa faksu i poczty elektronicznej;
 7. przygotowywanie informacji przeznaczonych do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej     urzędu oraz na potrzeby komunikacji społecznej;
 8. zamawianie publikacji i wydawnictw na potrzeby inspekcji;
 9. prowadzenie spraw dotyczących zgłoszeń do serwisu sprzętu komputerowego i urządzeń powielających w inspekcji;
 10. nadzorowanie spraw bhp w inspekcji.
   
   

Samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli i nadzoru zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze

Stanowisko
Imię i nazwisko
pracownika

Piętro
Nr pokoju

 Nr telefonu

 E-mail

Stanowisko pracy  
ds. kontroli i  nadzoru zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
Wakat

 

  

Zadania:

 1. sprawowanie nadzoru nad działaniem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, w zakresie geodezji i kartografii;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewódzki inspektor jest organem w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, pierwszej  instancji w  sprawach  określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 3. rozpatrywanie skarg i wniosków na działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, realizujących zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz inne jednostki organizacyjne, których przedmiot działania obejmuje wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych;
 4. rozpatrywanie wniosków o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych, składanych przez wykonawców tych prac;
 5. prowadzenie spraw związanych z przechowywaniem kopii zabezpieczających wojewódzkiej i powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
 6. kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przez urzędy, instytucje publiczne i przedsiębiorców, w zakresie:
  a) zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz standardami technicznymi w dziedzinie geodezji i kartografii,
  b) wypełniania obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzyskiwania zgody na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechnienia i rozprowadzenia map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
  c) prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, wojewódzkich i powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
  d) wykonywania zadań dotyczących zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej, zakładania osnów szczegółowych, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zatwierdzania projektów osnów szczegółowych,
  e) przestrzegania obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i  magnetycznych,
  f) wykonywania obowiązku zgłaszania lokalnych systemów informacji o terenie do zaewidencjonowania oraz obowiązku przekazywania kopii zabezpieczających bazy danych systemu do wojewódzkiego inspektora,
  g) prawidłowości naliczania i egzekwowania opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzenie krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji, wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków;
 7. kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii w urzędach realizujących zadania służby geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz numeracji porządkowej nieruchomości;
 8. sprawdzanie legalności i celowości wydatkowania środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne.”
   


autor:
Maria Leszczak
zatwierdził do publikacji:
Aleksander Bońka
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 14-05-2012 13:04 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 3491
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd