Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Biuro Organizacyjne i Kadr : Oddział Zarządzania Organizacją


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3934612
17-01-2007 10:37
ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ W BIURZE ORGANIZACYJNYM I KADR

 

 

Stanowisko
Imię i nazwisko pracownika

Piętro
Nr pokoju

Nr telefonu

E-mail

Kierownik Oddziału
Sławomir Banasiak

VII
721

 (95) 7 115 512slawomir.banasiak@lubuskie.uw.gov.pl
Starszy Inspektor Wojewódzki
Józefa Radlicka

VII
730

 (95) 7 115 377

jozefa.radlicka@lubuskie.uw.gov.pl

Starszy Inspektor
Agnieszka Wawrzyniak
VII
719
 (95) 7 115 563
agnieszka.wawrzyniak@lubuskie.uw.gov.pl
Inspektor
Michał Szerwiński
VII
720
(95) 7 115 277michal.szerwinski@lubuskie.uw.gov.pl

Zadania:

1. opracowywanie i nadzór nad dokumentacją organizacyjną Urzędu i Wydziałów (Statutem, Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, regulaminami wewnętrznymi oraz zarządzeniami Dyrektora Generalnego);
2. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w Urzędzie, zgodnie z planem kontroli oraz opracowywanie dokumentacji pokontrolnej;
3. przeprowadzanie kontroli zewnętrznych koordynowanych przez Wydział Nadzoru i Kontroli w oparciu o plan kontroli opracowywany w Wydziale Nadzoru i Kontroli oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej i przygotowywanie sprawozdania z realizacji planu kontroli w zakresie Biura;
4. opiniowanie projektów statutów i regulaminów organizacyjnych jednostek rządowej administracji zespolonej oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie i wniosków dotyczących ich zmian, które są przekazywane Wojewodzie do zatwierdzenia;
5.opiniowanie projektów statutów i regulaminów powiatowych stacji sanitarno- epidemiologicznych;
6. przygotowywanie rocznego Programu Działania Urzędu w oparciu o propozycje Wydziałów i opracowywanie rocznego planu pracy Biura (rocznej karty planowania);
7. gromadzenie oraz analiza i kontrola rocznych kart planowania wydziałów;
8. przygotowywanie informacji i sprawozdań z wykonania rocznego Programu Działania Urzędu w oparciu o analizę wykonania zadań ujętych w rocznych kartach planowania wydziałów- współpraca w tym zakresie z powołanym zespołem i wydziałami Urzędu;
9. opracowywanie informacji i sprawozdań z działalności Wojewody z obszaru powierzonego dla Biura;
10. przygotowywanie i prowadzenie zbiorów upoważnień Wojewody i Dyrektora Generalnego, pełnomocnictw Wojewody, zarządzeń Dyrektora Generalnego oraz porozumień i umów zawieranych przez Wojewodę;
11. przygotowywanie i prowadzenie zbioru oraz rejestru upoważnień do kontroli wewnętrznych;
realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;
12. prowadzenie spraw z zakresu podziału terytorialnego kraju (przygotowywanie projektów opinii i wniosków);
13. przyjmowanie i przesyłanie do Instytutu Pamięci Narodowej oświadczeń lustracyjnych pracowników Urzędu złożonych w związku z pełnieniem funkcji publicznej w Urzędzie oraz kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży, kierowników administracji niezespolonej i ich zastępców;
14. koordynacja zadań z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej i prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej przyjmowanie wniosków i opiniowanie spraw związanych z pieczęciami i stemplami stosowanymi w Urzędzie;
15. prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie oraz nadzór i kontrola stosowania tych dokumentów w Urzędzie i jednostkach rządowej administracji zespolonej;
16. prowadzenie bieżących spraw z zakresu Polityki Jakości w Urzędzie;
17. inicjowanie działań zmierzających do uproszczenia procedur administracyjnych, wdrażanie nowych technik i metod zarządzania oraz usprawniania organizacji pracy, obiegu dokumentów i obsługi klientów w Urzędzie.autor:
Małgorzata Nowak
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
ostatnie zmiany: 03-09-2012 09:37 przez
Michał Szerwiński
czytany: 11241
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd