Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW : Program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
- Program na rzecz Społeczności Romskiej w Polsce
- Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
- Program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania
- Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych-cyfrowa szkoła
Wizyt:
3509690
23-09-2011 12:55
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. przyjęto do realizacji w latach 2006-2013 program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom potrzebującym. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa oraz ze środków budżetów gmin.
W ramach programu realizowane są działania dotyczące w szczególności:
-  zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnych sytuacjach, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.
Pomoc może być udzielana w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 
Koordynatorem Programu w gminie jest wójt/burmistrz/prezydent. Gmina realizuje Program przy pomocy ośrodka pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych gminy, placówkach i instytucjach, które posiadają bazę żywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania produktów żywnościowych.
Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej. Pomoc może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego tj. kwoty 715,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i kwoty 526,50zł w przypadku osoby w rodzinie.autor:
Krystyna Chabowska
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Barbara Koziorowicz
czytany: 5094
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd