Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:PRAWO


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
- Dzienniki Urzędowe
- Zarządzenia Wojewody
- Rozporządzenia Wojewody
- Rządowe Centrum Legislacji
- Rozstrzygnięcia Nadzorcze
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3934532
23-04-2007 07:00
SPOSÓB STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

W myśl art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów.

Jako organ administracji rządowej na terenie województwa wojewoda w granicach przyznanych mu kompetencji wydaje akty prawa miejscowego oraz akty prawne, które nie zawierają przepisów powszechnie obowiązujących. Akty prawne wojewody przyjmują formę rozporządzeń lub zarządzeń, przy czym zarządzeniem wojewody jest akt zawierający jednostkowe rozstrzygnięcie gospodarcze, organizacyjne lub określający stanowisko w konkretnej sprawie. Ponadto wojewoda może wydawać zarządzenia wewnętrzne jako akty kierownictwa wewnętrznego.

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31 poz. 206) wojewoda może stanowić dwa rodzaje aktów prawa miejscowego: rozporządzenia wykonawcze i rozporządzenia porządkowe. Pierwsze z nich obejmują akty prawa wydawane na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych, które obowiązują na obszarze województwa lub jego części (art. 59).Drugie wojewoda wydaje, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego (art. 60).Za naruszenie ich przepisów rozporządzenia porządkowe wojewody mogą przewidywać kary grzywny wymierzane na zasadach i trybie określonych w prawie o wykroczeniach.Rozporządzenia porządkowe są niezwłocznie przekazywane Prezesowi Rady Ministrów, marszałkowi województwa, starostom, prezydentom miast, burmistrzom i wójtom, na których terenie mają być stosowane.

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 Nr 68, poz. 449 i z 2009r. Nr 31, poz. 206).

Natomiast szczegółowy sposób tworzenia aktów prawnych wojewody określa regulamin organizacyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zgodnie z nim opracowanie projektu aktu prawnego należy do obowiązków właściwego merytorycznie wydziału urzędu. Do projektu aktu prawnego załącza się uzasadnienie podpisane przez projektodawcę aktu, które w szczególności powinno zawierać umotywowanie potrzeby wydania aktu prawnego oraz określenie konsekwencji społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych, jakie wywoła akt prawny. Przy tworzeniu projektów aktów prawnych należy stosować obowiązujące zasady techniki legislacyjnej. W razie potrzeby projekt aktu prawnego uzgadniany jest również z odpowiednimi wydziałami merytorycznymi urzędu, a następnie opiniowany pod względem prawnym i redakcyjnym przez Zespół Radców Prawnych. Tak przygotowany projekt rozporządzenia przedkładany jest wojewodzie do podpisu.

Akty prawa miejscowego ustanowione przez wojewodę ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a rozporządzenia porządkowe ponadto w drodze obwieszczeń i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w środkach masowego przekazu. Inne akty prawne Wojewody są ogłaszane w Dzienniku, jeśli przepis szczególny tak stanowi.autor:
Anna Czepulanis
zatwierdził do publikacji:
Aleksander Molas
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 02-12-2009 10:03 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 45602
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd