Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wydział Infrastruktury : Oddział Administracji Budowlanej


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3934546
17-01-2007 14:28
ODDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ W WYDZIALE INFRASTRUKTURY

 

Stanowisko
Imię i nazwisko pracownika

Piętro
Nr pokoju

Nr telefonu

E-mail

Kierownik Oddziału
Grażyna Kołodziejczak                        

XI
1113a

(95) 7 115 475

grazyna.kolodziejczak@lubuskie.uw.gov.pl

Danuta Rajchel
ds. architektoniczno
- budowlanych

XI
1116

(95) 7 115 539

danuta.rajchel@lubuskie.uw.gov.pl

Jerzy Mudrow
ds. architektoniczno
- budowlanych

XI
1108

(95) 7 115 508

jerzy.mudrow@lubuskie.uw.gov.pl
Adam Antczak
ds. architektoniczno
- budowlanych

XI
1118

(95) 7 115 336
adam.antczak@lubuskie.uw.gov.pl
Katarzyna Zając
ds. architektoniczno
- budowlanych

XI
1105

(95) 7 115 438

katarzyna.zajac@lubuskie.uw.gov.pl
Ewa Wasilewicz
ds. architektoniczno
- budowlanych

XI
1114

(95) 7 115 599

ewa.wasilewicz@lubuskie.uw.gov.pl
Katarzyna Kis
ds. architektoniczno
- budowlanych

 XI
1107

(95) 7 115 265

katarzyna.kis@lubuskie.uw.gov.pl
Lucyna Bajon
ds. architektoniczno
- budowlanych

 XI
1102

(95) 7 115 355

lucyna.bajon@lubuskie.uw.gov.pl
Dorota Zentkowska
ds. architektoniczno
- budowlanych

XI
1117


(95) 7 115 264

dorota.zentkowska@lubuskie.uw.gov.pl
Krzysztof Szabatowski
stanowisko ds. architektoniczno 
- budowlanych 

XII
1102

(95) 7 115 355

krzysztof.szabatowski@lubuskie.uw.gov.pl
Marcin Kuświk
stanowisko ds. architektoniczno
- budowlanych

XI
1115

(95) 7 115 413

marcin.kuswik@lubuskie.uw.gov.pl
Katarzyna Kołupajło
stanowisko ds. architektoniczno
- budowlanych

XI
1102

(95) 7 115 195

katarzyna.kolupajlo@lubuskie.uw.gov.pl
Krzysztof Biczkowski
stanowisko ds.
architektoniczno
- budowlanych

XI
1102

(95) 7115 195
krzysztof.biczkowski@lubuskie.uw.gov.pl
Jolanta Matuszewska stanowisko ds. architektoniczno-budowlanych
XI
1115
(95) 7115 413
jolanta.matuszewska@lubuskie.uw.gov.pl


Zadania:

 1. wydawanie w trybie ustawy Prawo budowlane decyzji w sprawie pozwolenia na budowę obiektów i robót budowlanych:
  a) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
  b) hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,
  c) usytuowanych na obszarze kolejowym,
  d)lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
  e)usytuowanych na terenach zamkniętych;
  f) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi,

   

  g) drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami,

   

  h) dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej,

   

  i) zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zm.), z dróg krajowych i wojewódzkich,

   

  j) sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zm.),

   

  k) rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych;

   

 2. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonywania robót budowlanych – wydawanie w tym zakresie decyzji, zaświadczeń;
 3. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – wydawanie w tym zakresie decyzji, zaświadczeń;
 4. wydawanie postanowień wyrażających zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w trybie Prawa budowlanego i ustawy o transporcie kolejowym,
 5. wydawanie decyzji w postępowaniu odwoławczym od decyzji administracyjnych i postanowień wydanych przez starostę w trybie ustawy Prawo budowlane;
 6. wydawanie decyzji w postępowaniach nadzwyczajnych tj.  wznowieniowych, nieważnościowych, zmiany lub uchylenia niewadliwej decyzji, w sprawie pozwolenia na budowę;
 7. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę przy współpracy z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego;
 8. wydawanie postanowień nakładających karę pieniężną na starostę za przekroczenie ustawowego terminu wyznaczonego na wydanie decyzji w sprawie pozwolenia, w związku z prowadzeniem kontroli rejestrów wniosków i decyzji;
 9. wydawanie postanowień dotyczących wyłączenia organu od załatwienia sprawy z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i wyznaczenie innego organu,
 10. wydawanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w trybach określonych w umowach zawartych między Rządem RP i Rządem RFN;
 11. wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej;
 12. rozpatrywanie odwołań od decyzji starosty o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
 13. wydawanie decyzji w postępowaniach nadzwyczajnych tj.  wznowieniowych, nieważno-ściowych, zmiany lub uchylenia niewadliwej decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
 14. wydawanie postanowień nakładających karę pieniężną na starostę za przekroczenie ustawowego terminu wyznaczonego na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w związku z prowadzeniem kontroli rejestrów wniosków i decyzji;
 15. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji wniosków i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury;
 16. wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 17. wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowych o znaczeniu państwowym, w trybie ustawy o transporcie kolejowym;
 18. wydawanie decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;
 19. prowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowań pierwszoinstancyjnych w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 20. przeprowadzanie analizy przedsięwzięć pod kątem ich oddziaływania na obszar Natura 2000,
 21. wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
 22. wydawanie decyzji w postępowaniu odwoławczym od decyzji administracyjnych i postanowień wydanych przez starostę w sprawie pozwolenia na użytkowanie;
 23. wydawanie decyzji w postępowaniach nadzwyczajnych tj.  wznowieniowych, nieważnościowych, zmiany lub uchylenia niewadliwej decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie;
 24. współpraca z izbami samorządu zawodowego w zakresie kontroli uprawnień budowlanych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie;
 25. przygotowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje Wojewody Lubuskiego wydane w II instancji;
 26. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej.autor:
Maria Brygida Grzybowicz
zatwierdził do publikacji:
Grażyna Kołodziejczak
opublikował:
ostatnie zmiany: 01-10-2012 12:44 przez
Izabela Milczarek
czytany: 16682
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd