Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wydział Infrastruktury : Oddział Infrastruktury i Transportu


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3934544
17-01-2007 14:33
ODDZIAŁ INFRASTRUKTURY I TRANSPORTU


Stanowisko
Imię i nazwisko pracownika

Piętro
Nr pokoju

Nr telefonu

E-mail

Kierownik Oddziału
Alicja Walczowska

XI
1110

(95) 7 115 285

alicja.walczowska@lubuskie.uw.gov.pl

Bozena Jankowska
Koordynator Projektów Województwa Lubuskiego,

stanowisko ds. infrastruktury 

XI
1109

 (95) 7 115 466

bozena.jankowska@lubuskie.uw.gov.pl

Monika Podsiadło
- Orzeł
stanowisko ds. infrastruktury

XI
1110

(95) 7 115 285

monika.podsiadlo@lubuskie.uw.gov.pl

Marek Maciejewski
ds. ruchu drogowego i transportu

XI
1104

(95) 7 115 268

marek.maciejewski@lubuskie.uw.gov.pl

Tatiana Kuszpit
stanowisko ds. infrastruktury
XI
1106
(95) 7 115 474tatiana.kuszpit@lubuskie.uw.gov.pl

Maciej Dotka
stanowisko ds.komunikacji     

XI
1104
(95) 7115 268maciej.dotka@lubuskie.uw.gov.pl

Zadania:

 1. Nadzór  nad   funkcjonowaniem   stałego  lotniczego  przejścia   granicznego w Porcie Lotniczym  Zielona  Góra – Babimost  oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi służbami i dyrekcją Portu Lotniczego;
 2. Prowadzenie spraw w zakresie umów i porozumień zawartych między Rządem RP i Rządem RFN, a dotyczących infrastruktury;
 3. Prowadzenie spraw w zakresie działalności Polsko – Niemieckiej Komisji Mieszanej do Spraw Mostów oraz polskich i niemieckich ekspertów ds. transgranicznych połączeń drogowych; 
 4. Koordynacja współpracy pomiędzy Wojewodą Lubuskim a administracją samorządową w zakresie tworzenia nowych transgranicznych połączeń w województwie lubuskim;
 5. Prowadzenie spraw z zakresu powoływania komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów nauki jazdy oraz sprawowanie nadzoru nad pracą komisji;
 6. Współpraca z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
 7. Sprawowanie nadzoru nad szkoleniem i egzaminowaniem kierowców wykonujących przewóz drogowy;
 8. Uzgadnianie i opiniowanie pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego tras pielgrzymek, procesji oraz imprez o charakterze religijnym przebiegających po drogach publicznych;
 9. Sprawowanie nadzoru   nad   zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania oraz na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu;
 10. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym i ustawie o transporcie drogowym;
 11. Prowadzenie spraw z zakresu powoływania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz sprawowanie nadzoru nad pracą komisji;
 12. Prowadzenie ewidencji instruktorów techniki jazdy;
 13. Prowadzenie spraw związanych z rejestrem przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy i sprawowania nadzoru nad tymi ośrodkami;
 14. Wydawanie świadectw kwalifikacji zawodowej;
 15. Prowadzenie spraw z zakresu powoływania komisji egzaminacyjnej dla sprawdzenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych osób ubiegających się o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy oraz sprawowanie nadzoru nad pracą komisji;
 16. Prowadzenie spraw związanych z rejestrem przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia;
 17. Odtwarzanie wyników egzaminów państwowych na prawo jazdy przeprowadzonych w latach 1951-1999 r.;
 18. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej przez gminy;
 19. Przygotowywanie wniosków do Ministra Gospodarki o obniżenie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw;
 20. Przygotowywanie wniosków do Ministra Gospodarki o wydanie decyzji nakazującej sprzedaż paliw z zapasów obowiązkowych;
 21. Występowanie z wnioskiem do Ministra Gospodarki ze zgłoszeniem w sprawie ograniczenia sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu ciepła, w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego.
 22. Sporządzanie duplikatów uprawnień budowlanych i rzeczoznawcy budowlanego wydanych w latach 1961-2002;
 23. Koordynacja  projektów  województwa  lubuskiego  dot.  likwidacji  miejsc  niebezpiecznych  na  drogach w ramach programu „GAMBIT”;
 24. Przyjmowanie i ocenianie wniosków oraz kontrola realizacji projektów województwa lubuskiego dot. budowy, przebudowy, remontów dróg gminnych i powiatowych w ramach  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;
 25. Prowadzenie  spraw  w zakresie  ustalania   wskaźnika   przeliczeniowego   1m²   powierzchni   użytkowej budynku mieszkalnego dla terenu województwa;
 26. Prowadzenie  list  kandydatów  zarejestrowanych  w  zlikwidowanych spółdzielniach mieszkaniowych (byłe woj. gorzowskie);
 27. Prowadzenie  spraw  związanych  z  nadzorem  dotyczącym  wykorzystania  dotacji udzielanych  w drodze  porozumień, umów,  ustaw  szczegółowych, jednostkom samorządu   terytorialnego i innym podmiotom na realizację  rozwoju,   bądź odbudowy infrastruktury   komunalnej oraz w zakresie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego  a także kontrola w tym zakresie";
 28. Przygotowywanie umów zawieranych z jednostkami  samorządu terytorialnego w zakresie udzielenia dotacji  na likwidację szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi w infrastrukturze komunalnej;

 autor:
Monika Podsiadło - Orzeł
zatwierdził do publikacji:
Anna Maćkowiak
opublikował:
ostatnie zmiany: 05-07-2012 10:16 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 10097
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd