Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:PRACA


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
- OFERTY PRACY
- WZORY OŚWIADCZEŃ DLA KANDYDATÓW
- WYNIKI NABORÓW
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3942020
19-04-2007 08:00
ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU DO SŁUŻBY CYWILNEJ
Kandydaci do pracy w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim przyjmowani są w otwartym i konkurencyjnym naborze.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008r. Nr 227, poz.1505 ze zm.) w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:


- jest obywatelem polskim,
- korzysta z pełni praw publicznych,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,
- posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 

Do udziału w naborze przyjmowane są tylko aplikacje na wolne stanowiska opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Biuletynie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oferty osób na stanowiska, na które nie został ogłoszony nabór nie są rozpatrywane.

Ta zasada ma na celu zapewnienie wszystkim kandydatom takich samych szans uzyskania informacji o istniejących w Urzędzie wolnych stanowiskach pracy i takie same możliwości złożenia aplikacji na wakujące stanowiska.
 

Ogłoszenia są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: bip.kprm.gov.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego .

Z ogłoszeniami można się również zapoznać na tablicy informacyjnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp. na parterze budynku.
 
Osoba, która chce wziąć udział w naborze powinna złożyć wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty
w miejscu i w terminie wskazanym w tymże ogłoszeniu. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty. Aplikacje dostarczone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie są uwzględniane. Jeśli dokumenty wysyłane są drogą pocztową, to jako datę dostarczenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.
 
Wszyscy kandydaci, którzy spełniają konieczne wymagania formalne i dostarczyli stosowne dokumenty, biorą udział w dalszym naborze. Kandydaci powiadamiani są indywidualnie (telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pisemnie) o terminie i miejscu naboru.
Selekcji kandydatów dokonuje kilkuosobowa komisja rekrutacyjna.
 
Nabór przeprowadzany jest w następujących formach:
- rozmowy kwalifikacyjnej,
- testu wiedzy,
- testu umiejętności praktycznych.
 
W przypadku mniejszej ilości ofert (do 10 ofert) Komisja rekrutacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z osobami aplikującymi na dane stanowisko. W przypadku większej ilości ofert (powyżej 10) Komisja przeprowadza test sprawdzający poziom wiedzy kandydatów.

W przypadku, gdy do testu sprawdzającego wiedzę przystąpiło ponad 40 osób Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu testu wybiera 10 osób, które uzyskały wynik co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi oraz wykazały się najwyższą wiedzą. Następnie przeprowadza z nimi rozmowy kwalifikacyjne. Spośród tych osób – po przeprowadzeniu rozmów – Komisja wybiera osoby, które uzyskały 3 najlepsze wyniki, które przechodzą do następnego etapu naboru.

Dodatkowo może zostać przeprowadzona forma praktycznego sprawdzenia umiejętności kandydatów, np. znajomość obsługi komputera, umiejętność redagowania pism urzędowych.

Osoby, które uzyskają najwyższe wyniki z testów lub rozmów zapraszane są na rozmowę kwalifikacyjną do Dyrektora Generalnego, który wraz z Dyrektorem zainteresowanego Wydziału i Dyrektorem Biura Organizacyjnego i Kadr decyduje o zatrudnieniu kandydata.


Po przeprowadzeniu naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Biuletynie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego upowszechnia się informację o wyniku naboru. Informacja ta jest dostępna również na tablicy informacyjnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Oferty odrzucone są komisyjnie zniszczone.
 

Zasady przeprowadzania naboru szczegółowo określa Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr 55 z 31 grudnia 2009r.

„Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) wynosi powyżej 6%.”autor:
Magdalena Kaliczyńska
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 01-12-2011 14:08 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 136144
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd