Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wydział Polityki Społecznej : Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3934597
18-01-2007 11:15
Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej

Stanowisko
Imię i nazwisko pracownika
 

Piętro
Nr pokoju
 

 Nr telefonu

Email

Kierownik Oddziału nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
Joanna Jaźwińska

IX
 903

(95) 7 115 175

joanna.jazwinska@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
Elżbieta Szwonka

IX
929

(95)7 115 680
(95) 7 115 501

elzbieta.szwonka@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
Agnieszka Kraska

 IX
929

(95) 7 115 501
(95) 7 115 680

agnieszka.kraska@lubuskie.uw.gov.pl

Wojewódzki koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Anna Obiegło
Wiesława Mikołajczyk (zastępstwo)
IX
929
(95) 7 115 501
(95) 7 115 680
anna.obieglo@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. nadzoru i kontroli ośrodków pomocy społecznej, przyjęć interesantów
Ewelina Tomaszewska

IX
911

(95) 7 115 174


ewelina.tomaszewska@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy
Aleksandra Kaczmarek
 IX
902
(95) 7 115 450 

aleksandra.kaczmarek@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli ośrodków pomocy społecznej, przyjęć interesantów
Krystyna Chabowska

IX
911

(95) 7 115 209
 

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli ośrodków pomocy społecznej, przyjęć interesantów
Krzysztof Frisoli


IX
911


(95) 7 115 174


krzysztof.frisoli@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy
Marta Mikołajczyk

IX
902

(95) 7 115 450


marta.mikolajczyk@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli ośrodków pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy
Teresa Ozimek

IX
928

(95) 7 115 577


teresa.ozimek@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. organizacji pozarządowych
Leszek Bończuk
IX
901
(95) 7 115 386 
leszek.bonczuk@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. organizacji pozarządowych
Anna Pisarska

IX
926

 (95) 7 115 542

anna.pisarska@lubuskie.uw.gov.pl

Zadania:

Zadania Oddziału:

1. Nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek  organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia   społecznego określił standardy, w tym standardy opieki i wychowania, a także nad zgodnością zatrudniania pracowników   jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami.
2. Kontrola jakości i standardów usług świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
3. Stwierdzenie zgodności programów naprawczych w zakresie osiągania standardów w jednostkach organizacyjnych pomocy   społecznej oraz ocena stopnia ich realizacji.
4. Wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów pomocy społecznej, całodobowych  placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,    przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.
5. Prowadzenie wojewódzkiego rejestru domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom   niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieki, w tym prowadzonym na podstawie przepisów o     działalności gospodarczej oraz prowadzenie wojewódzkiego rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków     adopcyjno-opiekuńczych.
6. Realizacja lub zlecenie jednostkom samorządu terytorialnego albo podmiotom niepublicznym zadań wynikających z   programów rządowych w zakresie pomocy społecznej.

7. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi działającymi w pomocy społecznej.
8. Zlecanie w drodze umowy organizacjom społecznym, kościołowi katolickiemu, innym kościołom i związkom wyznaniowym,    fundacjom, stowarzyszeniom, pracodawcom oraz osobom fizycznym i prawnym, zadań z zakresu pomocy społecznej oraz    wspieranie ich pracy, w tym udzielanie pomocy finansowej.


Autor:  – Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Grażyna Jelska, tel. 95 7 115 579, e-mail: g.jelska@uwoj.gorzow.plautor:
Krystyna Chabowska
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
ostatnie zmiany: 14-02-2012 10:04 przez
Izabela Milczarek
czytany: 14055
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd