Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego : Wojewódzkie Centrum Zarządzania


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3934637
18-01-2007 12:07
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Stanowisko
Imię i nazwisko pracownika
 

Piętro
Nr pokoju:
 

Nr telefonu:

E-mail:

Kierownik
Zygmunt Kowalczuk

I
112

(95)
7 115 593

zygmunt.kowalczuk@lubuskie.uw.gov.pl

Zastępca kierownika
Sylwia Żółtowska

I
108

(95)
7 204 947
Fax:
(95)
7 282 551

sylwia.zoltowska@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. operacyjnych
vacat

 brak

 brak

 brak

Stanowisko ds.
Informatyki i GIS
Jerzy Ratajczak

I
109

(95)
7 282 550

jerzy.ratajczak@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds.
łączności i alarmowania
Andrzej Walczak

I
111

(95)
7 115 250

andrzej.walczak@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds.
ochrony przeciwpowodziowej
Anna Cieślak-Proch

I
100

(95)
7 115 437
Fax:
(95)
7 115 55

anna.proch@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds.
wykrywania skażeń
Dariusz Machtyl
Krystyna Orbik

I
100

(95)
7 115 227
Fax:
(95)
7 115 552

dariusz.machtyl@lubuskie.uw.gov.pl


Wieloosobowe stanowisko
Dyżurny operacyjny
Janusz Wasilewski
Kazimierz Ciesielski
Mariusz Gawanowski
Gerard Łagoda
Arkadiusz Rygalski
Marek Żelichowski

I
110

(95)
7 288 777
Fax:
(95)
7 288 778
7 288 779

centrum.kryzysowe@lubuskie.uw.gov.pl

centrum.kryzysowe2@lubuskie.uw.gov.pl


Zadania:

Do szczegółowego zakresu działania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego należą następujące zadania:

 1. programowanie procesu zapobiegania zagrożeniom i ustalanie procedur reagowania kryzysowego;
 2. opracowywanie wojewódzkiego planu reagowania kryzysowego, w tym:
     a) opracowanie planu głównego i załączników funkcjonalnych,
     b) opiniowanie planu przez WZZK,
     c) przedstawienie planu do zatwierdzenia organowi administracji publicznej wyższego szczebla,
     d) bieżąca aktualizacja planu oraz załączników funkcjonalnych;
 3. przygotowanie w oparciu o analizę zagrożeń w poszczególnych powiatach, zaleceń Wojewody do powiatowych planów reagowania kryzysowego oraz nadzór nad opracowywaniem tych planów w organach samorządu terytorialnego;
 4. opracowywanie i aktualizowanie wojewódzkiego planu ochrony infrastruktury krytycznej w tym:
     a) opracowanie planu,
     b) uzgadnianie planu,
     c) przedstawienie planu do zatwierdzenia organowi administracji publicznej wyższego szczebla,
     d) aktualizacja planu;
 5. sporządzanie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym:
     a) opracowanie planu,
     b) uzgadnianie planu,
     c) przedstawienie planu do zatwierdzenia organowi administracji publicznej wyższego szczebla,
     d) aktualizacja planu;
 6. sporządzanie wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych, w tym:
     a) opracowanie planu,
     b) uzgadnianie planu,
     c) przedstawienie planu do zatwierdzenia,
     d) aktualizacja planu;
 7. wprowadzanie działań interwencyjnych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie województwa oraz sporządzanie i aktualizowanie wojewódzkiego planu dystrybucji preparatów jodowych, w tym;
     a) bieżący monitoring sytuacji radiacyjnej,
     b) sporządzanie planu dystrybucji preparatów jodowych,
     c) przedstawienie planu do zatwierdzenia,
     d) aktualizacja planu;
 8. planowanie udziału pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych  RP do wykonywania zadań o których mowa w art. 25 ust 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
 9. planowanie wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji zadań Sił Zbrojnych RP;
 10. planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego;
 11. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia, w tym:
     a) opracowywanie i realizacja treningów łączności,
     b) opracowywanie ćwiczeń z zakresu zdarzeń radiacyjnych,
     c) opracowywanie ćwiczeń z zakresu ochrony przeciwpowodziowej;
 12. realizowanie zadań z zakresu infrastruktury krytycznej, w tym:
     a) gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących infrastruktury krytycznej,
     b) opracowywanie i wdrażanie procedur na wypadek zagrożeń infrastruktury krytycznej,
     c) współpraca z właścicielami oraz posiadaczami w zakresie ochrony obiektów;
 13. dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 14. współudział w opracowywaniu wojewódzkiego planu obrony cywilnej i planu operacyjnego funkcjonowania województwa w zakresie zarządzania kryzysowego;
 15. współudział w ustalaniu zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego dla organów samorządu terytorialnego, instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych;
 16. koordynowanie realizacji zadań zarządzania kryzysowego przez organy terenowej administracji samorządowej, instytucje, przedsiębiorstwa i organizacje społeczne na terenie województwa;
 17. koordynowanie współdziałania jednostek organizacyjnych administracji rządowej, samorządowej, zespolonej i niezespolonej w przypadku działania podczas klęsk żywiołowych i w czasie innych nadzwyczajnych zagrożeń;
 18. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w tym:
     a) opracowywanie wniosków dotyczących ustalenia (zmiany) składu WZZK,
     b) opracowywanie dokumentów działań i prac zespołu,
     c) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń i treningów WZZK;
 19. zapewnianie należytego funkcjonowania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego poprzez zabezpieczenie całodobowych dyżurów Dyżurnej Służby Wojewody w tym:
     a) utrzymywanie kontaktu i współdziałanie z instytucjami realizującymi ciągły monitoring środowiska,
     b) wymiana informacji ze służbami dyżurnymi administracji zespolonej i niezespolonej oraz z innymi służbami i inspekcjami,
     c) pozyskiwanie informacji i opracowywanie dobowych meldunków o sytuacji województwie,
     d) przygotowywanie i przekazywanie ostrzeżeń, komunikatów, informacji o ekstremalnych warunkach meteorologicznych i hydrometeorologicznych w tym syntetycznych informacji dla lokalnych środków masowego przekazu,
     e) utrzymywanie stałego kontaktu z Departamentem Zarządzania Kryzysowego, Dyżurna Służbą Operacyjną MSWiA, oraz centrami zarządzania kryzowego powiatów,
     f) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 20. opracowywanie projektów aktów prawnych Wojewody – Szefa Obrony Cywilnej Województwa w zakresie zarządzania kryzysowego;
 21. wykonywanie zadań z wykazu przedsięwzięć Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego;
 22. zapewnianie koordynacji międzypowiatowej, współpraca z sąsiednimi województwami w przypadku zaistnienia zdarzeń noszących znamiona kryzysu;
 23. koordynacja współpracy trans granicznej w zakresie ochrony ludności i ratownictwa, w tym:
     a) realizacja zadań i procedur przewidzianych w umowach i porozumieniach międzynarodowych dotyczących współpracy i wzajemnej pomocy przygranicznej w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń,
     b) inicjowanie nowych form współpracy przygranicznej mającej na celu wzajemną pomoc w przypadku nagłych zdarzeń powodujących zagrożenie ludzi, środowiska i mienia,
     c) doskonalenie wzajemnej wymiany informacji o zagrożeniach,
     d) opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących współpracy przygranicznej w zakresie zarządzania kryzysowego;
 24. koordynowanie przedsięwzięć w zakresie udziału organizacji pozarządowych, w tym pożytku publicznego i wolontariatu w przedsięwzięciach zarządzania kryzysowego,   a zwłaszcza:
     a) prowadzenie rejestru organizacji działających na obszarze województwa,
     b) ustalanie zadań i zakresu współpracy,
     c) przygotowanie stosownych porozumień;
 25. monitorowanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym i siłami przyrody oraz alarmowanie ludności w wypadku ich wystąpienia;
 26. prowadzenie monitoringu  w zakresie występujących zagrożeń i bieżących sytuacji w placówkach służby zdrowia;
 27. organizowanie i zapewnienie działania wojewódzkiego systemu, wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania, w tym:
     a) organizacja i przygotowanie do działania Wojewódzkiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (WOADA),
     b) nadzór nad tworzeniem i przygotowaniem do działania wojewódzkich i powiatowych elementów systemy,
     c) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń i treningu systemu ze szczególnym uwzględnieniem zasad formatowania meldunków NBC wg normy ATP 45 B;
 28. koordynowanie przedsięwzięć w zakresie organizacyjnego przygotowania do prowadzenia likwidacji skażeń;
 29. planowanie, organizowanie i utrzymanie systemu łączności w sieci zarządzania Wojewody, sieci koordynacji ratownictwa i dla potrzeb obrony cywilnej w tym:
     a) planowanie środków finansowych na zakup urządzeń łączności, ich utrzymanie i konserwację,
     b) prowadzenie treningów systemu powszechnego ostrzegania ludności o zagrożeniach,
     c) prowadzenie treningów w odbiorze sygnałów o zagrożeniach w sieci radiowej Korpusu Obrony Powietrznej;
 30. zbieranie i dokumentowanie dla potrzeb Wojewody informacji w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku, a także zapobiegania klęskom żywiołowym;
 31. prowadzenie spraw związanych z ochroną  przeciwpowodziową w województwie i współpraca z Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w tym:
     a) monitoring hydrometeorologiczny i zjawisk lodowych,
     b) udział w przeglądach stanu technicznego urządzeń melioracyjnych i wałów przeciwpowodziowych;
 32. współdziałanie w prowadzeniu spraw związanych z usuwaniem skutków powodzi;
 33. koordynowanie szacowania strat w sytuacjach występowania kryzysu;
 34. opracowywanie raportów strat, programów odbudowy i nadzorowanie ich wykonania;
 35. ewidencja i nadzór nad przewozem drogowych i kolejowych ładunków i towarów niebezpiecznych;
 36. prowadzenie katalogu charakterystyki zasadniczych, szkodliwych substancji chemicznych;
 37. wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
 38. wykonywanie zadań punktu kontaktowego ds. CIMIC, w tym:
     a) koordynacja przedsięwzięć związanych z udziałem pododdziałów sił zbrojnych w realizacji zadań zarządzania kryzysowego,
     b) koordynacja działań w zakresie udzielania i przyjmowania pomocy humanitarnej;
 39. współdziałanie z Wydziałem Polityki Społecznej w zakresie udzielania pomocy bezdomnym w okresie zimy oraz w zakresie opracowywania wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 40. współudział w kontroli i nadzorze realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ratownictwa medycznego i obrony cywilnej w jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach społecznych na terenie województwa;
 41. tworzenie i aktualizacja wojewódzkiej bazy danych na potrzeby zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w tym:
     a) aktualizacja baz danych „ARCUS” o siłach i środkach obrony cywilnej w województwie,
     b) prowadzenie „statystyki zdarzeń”,
     c) aktualizacja stanu magazynu RCKiK,
     d) aktualizacja zestawienia wolnych łóżek w szpitalach województwa lubuskiego,
     e) obsługa i aktualizacja systemu „SSAPIK” do grupowego wysyłania SMS-ów z ostrzeżeniami i ważnymi informacjami;
 42. opracowywanie i aktualizacja map cyfrowych;
 43. opracowywanie dokumentów graficznych w zakresie oceny zagrożeń;
 44. realizacja Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, w tym:
     a) udział w opracowywaniu projektów w celu pozyskania środków finansowych,
     b) organizacja konkursu Wojewody na realizację programu,
     c) przygotowanie projektów umów na realizację zadań,
     d) udział w rozliczaniu finansowym programu;
 45. współudział w ocenie stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań;
 46. współudział w przygotowaniu i organizowaniu planowej i doraźnej ewakuacji ludności oraz prowadzeniu akcji ratunkowych;
 47. administrowanie i współtworzenie serwisu internetowego Wydziału;
 48. współudział w szkoleniu w zakresie obrony cywilnej kadr kierowniczych, aparatu wykonawczego i członków formacji obrony cywilnej;
 49. współudział w nadzorowaniu szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej w samorządowych jednostkach organizacyjnych;
 50. współudział w planowaniu i podziale środków finansowych;
 51. nadzorowanie realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu zarządzania kryzysowego.


autor:
Jerzy Ratajczak
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
ostatnie zmiany: 29-05-2012 13:51 przez
Jerzy Ratajczak
czytany: 13052
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd