Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego : Oddział Obrony Cywilnej


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3902265
18-01-2007 12:09
ODDZIAŁ OBRONY CYWILNEJ W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

Stanowisko
Imię i nazwisko pracownika

Piętro I
Nr pokoju:

Nr telefonu:

E-mail:

Kierownik Oddziału
Wojciech Traczyk
I
123
(95)
7 115 365

wojciech.traczyk@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds.
planowania
Edmund Kościów
I
121
(95)
7 115 259

edmund.kosciow@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds.
materiałowych
Robert Maćkała
I
125
(95)
7 115 253

robert.mackala@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds.
finansowych
Iwona Kępiszak
I
122
(95)
7 115 252

iwona.kepiszak@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds.
remontu sprzętu OC
vacat
I
124
(95)
7 115 368

brak

Stanowisko ds.
magazynowania sprzętu OC
Grzegorz Bartosiak
I
125
(95)
7 115 253

grzegorz.bartosiak@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds.
infrastruktury technicznej
vacat

brak


brak

Stanowisko ds.
ewakuacji
Marcin Skórzewski
I
121
(95)
7 115 259

marcin.skorzewski@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds.
magazynowania oraz obsługi
i konserwacji urządzeń łączności radiowej
Krzysztof Krzystyniak

 Zielona Góra
Różana 13

 (68)
4 527 176

brak

Zadania:

Do szczegółowego zakresu działania Oddziału Obrony Cywilnej należą następujące zadania:

 1. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań;
 2. sporządzanie i uzgadnianie programów doskonalenia obrony cywilnej ich aktualizowanie i nadzór nad realizacją przedsięwzięć rzeczowo-finansowych ujętych w tych programach, w tym:
     a) ustalenie celów i głównych kierunków przebudowy systemu obrony cywilnej,
     b) ustalenie przedsięwzięć rzeczowo-finansowych,
     c) wykonanie zestawienia danych dotyczących finansowania programu,
     d) uzgodnienie programu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji,
     e) weryfikacja programu w cyklu dwuletnim;
 3. opracowywanie projektów aktów prawnych Wojewody-Szefa Obrony Cywilnej Województwa w zakresie obrony cywilnej;
 4. ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej dla organów samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w tym:
     a) zgłaszanie propozycji zadań Wydziału do Rocznego Programu Działania LUW i opracowywanie okresowych sprawozdań z realizacji tych zadań,
     b) opracowanie projektu wytycznych Wojewody-Szefa Obrony Cywilnej Województwa do działalności w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na kolejny rok,
     c) konsultowanie projektu wytycznych z kierownikami służb zespolonych i niezespolonych,
     d) opracowanie kalendarzowego planu działania,
     e) po zatwierdzeniu tych dokumentów ich druk i przekazanie starostom i kierownikom służb zespolonych i niezespolonych;
 5. opracowywanie i bieżąca aktualizacja wojewódzkiego planu obrony cywilnej oraz nadzorowanie i koordynowanie opracowania i uzgadnianie powiatowych planów OC w tym:
     a) opracowanie planu,
     b) uzgodnienie planu z kierownikami służb zespolonych,
     c) przedstawienie planu do uzgodnienia Szefowi Obrony Cywilnej Kraju,
     d) bieżąca i okresowa (2 razy w roku) aktualizacja planu – przekazywanie Szefowi Obrony Cywilnej Kraju informacji o dokonanych zmianach;
 6. koordynowanie przedsięwzięć związanych z organizacją i prowadzeniem ewakuacji ludności w tym:
     a) opracowywanie i bieżąca aktualizacja planów ewakuacji ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń czasu pokoju i wojny,
     b) koordynacja opracowywania planów ewakuacji ludności w powiatach i gminach,
     c) zebranie informacji i opracowanie zbiorczego zestawienia dotyczącego ewakuacji (przyjęcia) ludności na szczeblu województwa oraz jego okresowa aktualizacja;
 7. sprawowanie nadzoru i koordynowanie przedsięwzięć związanych z zapewnieniem niezbędnych środków do przetrwania i tymczasowego zakwaterowania poszkodowanej ludności;
 8. sprawowanie nadzoru w zakresie tworzenia i przygotowania do działania
  formacji obrony cywilnej oraz innych jednostek organizacyjnych związanych z ratownictwem w tym:
     a) ustalanie rodzajów i optymalnych struktur formacji obrony cywilnej dla województwa, powiatu i gminy,
     b) określanie zasad odbywania służby i ćwiczeń w obronie cywilnej w województwie,
     c) ustalanie i zgłaszanie Szefowi Obrony Cywilnej Kraju potrzeb w zakresie limitu poborowych do odbycia służby zasadniczej i żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń w obronie cywilnej,
     d) druk i dystrybucja blankietów organizacyjno-mobilizacyjnych dla formacji obrony cywilnej;
 9. koordynowanie działań w zakresie zaciemniania i wygaszania oświetlenia;
 10. planowanie i koordynowanie działalności kontrolnej Wydziału stosownie do postanowień Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w tym:
     a) opracowywanie wieloletnich programów kontroli stanu realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
     b) opracowywanie informacji o działalności kontrolnej Wydziału do rocznego planu kontroli LUW,
     c) organizowanie kontroli zewnętrznych oraz opracowywanie wystąpień pokontrolnych,
     d) opracowywanie półrocznych i rocznych sprawozdań z działalności kontrolnej Wydziału;
 11. współudział w opracowywaniu i aktualizacji wojewódzkiego planu mobilizacji gospodarki w zakresie obrony cywilnej oraz nadzór nad planami jednostek samorządowych;
 12. koordynowanie przedsięwzięć związanych z ochroną żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania w tym:
     a) opracowywanie materiałów informacyjno-szkoleniowych dotyczących zasad ochrony żywności i gospodarki rolno-hodowlanej i ich dystrybucja,
     b) współpraca z ośrodkami doradztwa rolniczego w zakresie upowszechniania wiedzy o sposobach ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich;
 13. opiniowanie planów przestrzennego zagospodarowania, dokumentacji projektowej budownictwa oraz infrastruktury technicznej pod kątem uwzględniania potrzeb obrony cywilnej;
 14. nadzorowanie przygotowania i zapewnianie funkcjonowania budowli ochronnych, w tym:
     a) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i zapewnieniem nadzoru nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli ochronnych na potrzeby zarządzania kryzysowego,
     b) zbieranie i analizowanie informacji na potrzeby wojewódzkiej bazy danych o budowlach ochronnych,
     c) opracowywanie rocznych sprawozdań dotyczących budowli ochronnych województwa,
     d) opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego planu obrony cywilnej w zakresie budowli ochronnych;
 15. planowanie, koordynowanie oraz organizowanie zaopatrzenia materiałowego
  na potrzeby obrony cywilnej, w tym:
     a) opracowywanie planu zakupów sprzętu OC,
     b) realizacja zakupów sprzętu OC oraz zaopatrywanie jednostek samorządowych zgodnie z zapotrzebowaniami;
 16. nadzorowanie właściwego przechowywania i utrzymywania sprzętu oraz materiałów obrony cywilnej, w tym opracowywanie wytycznych w sprawie zasad przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu oraz rotacji sprzętu OC;
 17. prowadzenie ewidencji materiałów i sprzętu obrony cywilnej;
 18. planowanie, podział i nadzorowanie wykorzystywania środków finansowych, w tym:
     a) opracowywanie planów wydatków finansowych na rok budżetowy,
     b) nadzorowanie prawidłowości i celowości dokonywanych wydatków finansowych,
     c) ewidencja wydatków, zgodnie z ich klasyfikacją,
     d) opracowywanie kwartalnych informacji z wykorzystania środków finansowych,
     e) opracowywanie sprawozdań z działalności finansowej Wydziału,
     f) nadzór nad wykorzystaniem dotacji celowych przez jednostki samorządowe;
 19. planowanie i nadzorowanie realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z procedurami zamówień publicznych;
 20. organizowanie naprawy sprzętu specjalistycznego obrony cywilnej oraz naprawy i legalizacji przyrządów pomiarowych, w tym:
     a) przeprowadzanie przeglądów okresowych przyrządów dozymetrycznych w wojewódzkiej pracowni radiologicznej typu „Z”,
     b) przeprowadzanie kalibracji oraz napraw bieżących przyrządów dozymetrycznych w województwie,
     c) nadzór nad warsztatem oraz wykonywanie bieżących napraw sprzętu OC;
 21. prowadzenie gospodarki magazynowej sprzętu obrony cywilnej w magazynach wojewódzkich w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze w tym:
     a) przyjmowanie i wydawanie sprzętu OC zgodnie z dokumentami rozchodowymi,
     b) prowadzenie dokumentacji magazynowej,
     c) wykonywanie zabiegów konserwacyjnych przechowywanego w magazynie sprzętu OC;
 22. wykonywanie zadań z wykazu Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego, w części dotyczącej obrony cywilnej;
 23. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo energetyczne z wyłączeniem zadań z zakresu kontroli i koordynacji oraz występowania z właściwym wnioskiem do Ministra Gospodarki;
 24. realizacja zadań wynikających z ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym z wyłączeniem zadań obejmujących kontrolę i koordynację kontroli oraz występowanie z właściwym wnioskiem do Ministra Gospodarki;
 25. opracowywanie Planu wprowadzenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszania zużycia paliw w województwie lubuskim;
 26. współudział w koordynowaniu działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych;
 27. współudział w ustalaniu procedur reagowania kryzysowego w zakresie obrony cywilnej;
 28. współudział w przygotowaniu do działania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania;
 29. współudział w organizowaniu szkolenia z zakresu obrony cywilnej kadr kierowniczych, aparatu wykonawczego i członków formacji obrony cywilnej;
 30. współudział w planowaniu systemu łączności dla potrzeb obrony cywilnej;
 31. współudział w szkoleniach i ćwiczeniach obrony cywilnej w jednostkach samorządowych;
 32. współudział w planowaniu zabezpieczenia dóbr kultury i urządzeń użyteczności publicznej przed zagrożeniami;
 33. współudział w utrzymaniu obiektów umocnionych - stanowisk kierowania w gotowości eksploatacyjnej;
 34. planowanie i koordynowanie zadań w zakresie publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach szczególnych, w tym opracowywanie i aktualizacja bilansów wody pitnej oraz na potrzeby urządzeń specjalnych i dla celów przeciwpożarowych;
 35. wykonywanie innych zadań w zakresie obrony cywilnej określonych w odrębnych przepisach oraz przez Szefa OCK i Wojewodę.


autor:
Jerzy Ratajczak
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
ostatnie zmiany: 02-07-2012 10:32 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 10158
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd