Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego : Oddział Spraw Obronnych


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3934636
18-01-2007 12:12
ODDZIAŁ SPRAW OBRONNYCH W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Stanowisko
Imię i nazwisko pracownika

Piętro I
Nr pokoju:

Nr telefonu:

E-mail:

Kierownik Oddziału
Artur Wójtowicz

I
120

(95)
7 115405
fax
(95)
7 115729

artur.wojtowicz@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. planowania operacyjnego
Mirosław Winnik

I
118

(95)
7 115399
fax
(95)
7 115729

miroslaw.winnik@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. Militaryzacji i HNS
Paweł Szydełko

I
118

(95)
7 115399
fax
(95)
7 115729


pawel.szydelko@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. uzupełniania SZ RP
Jarosław Asztemborski

I
118

(95)
7 115399
fax
(95)
7 115729


jaroslaw.asztemborski@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. przygotowań obronnych służby zdrowia
Małgorzata Bujko

I
119

(95)
7 115497
fax
(95)
7 115729


malgorzata.bujko@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. programowania obronnego
Vacat


brak


brak


brak

Zadania:

Do szczegółowego zakresu działania Oddziału należą następujące zadania:

 1. opracowywanie założeń i schematu doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej dla terenu województwa;
 2. uzgadnianie wojewódzkiego planu akcji kurierskiej z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Komendantem Wojewódzkim Policji;
 3. prowadzenie zbiorczej dokumentacji planów akcji kurierskiej, sporządzanych przez starostów (prezydentów miast na prawach powiatu);
 4. udzielanie pomocy merytorycznej organom samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w zakładaniu i prowadzeniu dokumentacji akcji kurierskiej;
 5. opracowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego sprawozdań z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na obszarze województwa;
 6. prowadzenie zbiorczego wykazu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony przewidzianych do wykonania na obszarze województwa;
 7. rozpatrywanie odwołań od decyzji na świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony;
 8. koordynowanie zadań związanych z przygotowaniem stanowisk kierowania Wojewody, w tym:
     a) współdziałanie z Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym w zakresie przygotowania obiektów przeznaczonych na stanowisko kierowania,
     b) przygotowanie regulaminów i instrukcji pracy na stanowisku kierowania,
     c) opracowanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z przemieszczaniem i funkcjonowaniem na stanowisku kierowania,
     d) nadzór nad utrzymywaniem stanu technicznego oraz modernizacja infrastruktury stanowiska kierowania;
 9. uzgadnianie lokalizacji zapasowego miejsca pracy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży działających pod zwierzchnictwem Wojewody, organów administracji niezespolonej oraz organów wykonawczych samorządu terytorialnego;
 10. realizacja przedsięwzięć obejmujących wykonywanie, uzgadnianie i aktualizowanie planów operacyjnych, w tym:
     a) sporządzenie, uzgadnianie i aktualizowanie planu operacyjnego województwa,
     b) opracowywanie stosownych wypisów z planu operacyjnego województwa i przekazywanie ich do podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych administracji publicznej i innych wynikających z właściwości organu sporządzającego plan,
     c) uzgadnianie planów operacyjnych sporządzanych przez organy administracji samorządowej i przedsiębiorców oraz nadzorowanie opracowywania dokumentów operacyjnych przez podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne;
 11. prowadzenie ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, znajdujących się na terenie województwa oraz jej aktualizowanie, a także wydawanie decyzji administracyjnych o umieszczeniu w ww. ewidencji;
 12. sporządzenie wykazu określonego obszaru, obiektu lub urządzenia w stosunku do podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych na podstawie stosownych decyzji administracyjnych Wojewody;
 13. sporządzanie i uzgadnianie programów pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa (PPPO); ich aktualizowanie i nadzór nad realizacją przedsięwzięć rzeczowo-finansowych w zakresie utrzymywania i doskonalenia struktur pozamilitarnych systemu obronnego województwa;
 14. wykonanie zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki (PMG);
 15. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie decyzji Wojewody w celu  nałożenia zadań w zakresie PMG;
 16. przygotowanie projektów umów z przedsiębiorcami objętymi decyzjami administracyjnymi Wojewody w zakresie PMG;
 17. sporządzanie narodowego kwestionariusza pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa (NKPPO);
 18. sporządzanie wniosków Wojewody do Rady Ministrów o objęcie militaryzacją wybranych jednostek organizacyjnych;
 19. opiniowanie w imieniu Wojewody wniosków innych organów o objęcie militaryzacją wytypowanych jednostek organizacyjnych;
 20. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie decyzji Wojewody w celu  nałożenia zadań w zakresie militaryzacji;
 21. przygotowanie projektów umów z przedsiębiorcami objętymi przygotowaniami do militaryzacji;
 22. sporządzanie wojewódzkich zestawień zadań w zakresie militaryzacji;
 23. sporządzanie wyciągów z wojewódzkich zestawień zadań i przesyłanie ich kierownikom jednostek przewidzianych do militaryzacji;
 24. prowadzenie przygotowań wybranych jednostek organizacyjnych do militaryzacji zgodnie z decyzjami Rady Ministrów, w tym:
     a) określanie zakresu prac związanych z militaryzacją,
     b) wyznaczanie osób odpowiedzialnych za wykonanie zadań,
     c)  ustalanie terminów wykonania zadań zgodnie ze wskazówkami ministrów: Obrony Narodowej oraz właściwego do spraw wewnętrznych;
 25. ustalanie zadań dla jednostek militaryzowanych, ich struktur organizacyjnych, etatów i norm należności sprzętu, urządzeń, środków materiałowych;
 26. zatwierdzanie dokumentacji jednostek przewidzianych do militaryzacji;
 27. analiza stanu potrzeb w zakresie szczególnej ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa;
 28. sporządzanie wniosków Wojewody do Rady Ministrów o objęcie wybranych obiektów szczególną ochroną;
 29. koordynacja i nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem szczególnej ochrony obiektów, w tym:
     a) określanie zakresu prac związanych z przygotowaniem ochrony,
     b) wyznaczanie osób odpowiedzialnych za realizację ochrony,
     c) ustalanie terminów wykonania zadań zgodnie ze wskazówkami ministrów: Obrony Narodowej oraz właściwego do spraw wewnętrznych,
     d) zatwierdzanie planów szczególnej ochrony obiektów sporządzanych i aktualizowanych przez zarządców obiektów;
 30. realizowanie przedsięwzięć na rzecz wojsk sojuszniczych w ramach obowiązków państwa -gospodarza (HNS), w tym:
     a) sporządzenie i aktualizowanie wykazu punktów kontaktowych w gminach, powiatach oraz administracji zespolonej na obszarze województwa lubuskiego,
     b) tworzenie i aktualizowanie baz danych infrastruktury cywilnej na potrzeby HNS;
 31. koordynowanie oraz nadzorowanie przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz realizacji przedsięwzięć zarządzania kryzysowego, w tym:
     a) opracowanie i aktualizowanie planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia województwa lubuskiego na potrzeby obronne państwa oraz nadzór na opracowaniem i aktualizowaniem planów przez poszczególne organy samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne służby zdrowia,
     b) ustalanie liczby i lokalizacji zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na obszarze województwa,
     c) ustalanie potrzeb kadrowych zwiększonej na potrzeby obronne państwa bazy szpitalnej, bilansowanie personelu medycznego na obszarze województwa i opracowanie wojewódzkiego planu przeniesień kadrowych; przedstawianie bilansu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia,
 32. prowadzenie spraw związanych z wyznaczeniem szpitala kwarantannowego oraz miejsc w oddziałach szpitalnych placówek służby zdrowia na wypadek zbiorowych zakażeń;
 33. opracowywanie sześcioletnich programów oraz rocznych planów szkolenia obronnego i uzgadnianie ich z Ministrem Obrony Narodowej;
 34. wydawanie wytycznych do szkolenia obronnego dla administracji samorządowej, jednostek organizacyjnych realizujących zadania obronne, administracji zespolonej    i niezespolonej oraz uzgadnianie planów szkolenia tych jednostek w zakresie terminów i tematów;
 35.  organizowanie szkolenia obronnego dla poszczególnych grup szkoleniowych określonych przez Wojewodę Lubuskiego, w tym:
     a) zabezpieczenie dydaktyczne szkoleń i ćwiczeń,
     b) prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;
 36. planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli problemowych oraz doraźnych wykonywania zadań obronnych, w tym:
     a) opracowywanie rocznych planów kontroli problemowych prowadzonych przez LUW,
     b) prowadzenie kontroli w stosunku do urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędu Marszałka Województwa; komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich; wydziałów (biur) LUW; jednostek organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Wojewodę, realizujących zadania obronne,
     c) koordynowanie działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania przez te organy kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych;
 37. nadzór nad zabezpieczeniem awaryjnych źródeł zasilania w energię elektryczną na potrzeby systemów kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie;
 38. wykonywanie zadań z wykazu przedsięwzięć Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego w części dotyczącej zadań obronnych.


autor:
Jerzy Ratajczak
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
ostatnie zmiany: 02-07-2012 10:38 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 11104
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd