Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego : Samodzielne Stanowiska Pracy


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3934634
18-01-2007 00:00
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
 

Stanowisko Imię i nazwisko pracownika

Piętro I
Nr pokoju:
Nr telefonu:
E-mail:
Stanowisko ds.szkoleń
Danuta Borowska
I
113
(95)
7 115 258
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
Jolanta Jaskulska
I
116
(95)
7 223 376
7 115 249

Zadania:

Do szczegółowego zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy ds. szkoleń należą następujące zadania:

 1. opracowywanie i przedstawianie do akceptacji Szefowi Obrony Cywilnej Kraju rocznych harmonogramów szkoleń podstawowych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym:
     a) ustalenie rodzajów i liczebności grup podlegających szkoleniu podstawowemu na szczeblu województwa,
     b) ustalenie miejsc (ośrodków), w których będzie prowadzone szkolenie podstawowe,
     c) opracowanie harmonogramu szkoleń podstawowych – po zaakceptowaniu przez Szefa OCK -  przekazanie harmonogramu starostom;
 2. opracowywanie programów szkolenia podstawowego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej realizowanego na szczeblu województwa;
 3. koordynacja szkolenia kursowego kadr kierowniczych i etatowych pracowników prowadzących sprawy obrony cywilnej na szczeblu województwa – zapewnienie pełnego wykorzystania przydzielonych limitów szkoleniowych na kursach i szkoleniach organizowanych przez szczebel centralny, w tym:
     a) opracowanie ewidencji osób przeszkolonych na szczeblu centralnym oraz planu kierowania na szkolenia kursowe,
     b) kwalifikowanie i zgłaszanie osób podlegających szkoleniu,
     c) rozliczanie kosztów szkolenia;
 4. organizowanie ćwiczeń oraz szkolenia podstawowego i doskonalącego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na szczeblu województwa oraz koordynowanie szkolenia i ćwiczeń prowadzonych na szczeblu powiat i gminy, w tym:
     a) opracowywanie planów szkolenia,
     b) zabezpieczenie dydaktyczne i socjalno – bytowe organizowanych szkoleń i ćwiczeń,
     c) prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
     d) wydawanie certyfikatów ukończenia szkolenia;
 5. organizacja zabezpieczenia socjalno – bytowego szkoleń i ćwiczeń z zakresu obronności oraz reagowania na potencjalne zagrożenia;
 6. uzgadnianie planów szkolenia w zakresie ich terminów i tematów, opracowywanych przez organy administracji samorządowej;
 7. planowanie potrzeb materiałowo – finansowych na szkolenie. Sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją przydzielonych środków;
 8. koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie, w tym:
     a) opracowywanie materiałów informacyjno – szkoleniowych dotyczących obowiązków ludności w zakresie powszechnej samoobrony oraz zasad zachowania się w sytuacjach kryzysowych,
     b) współpraca z regionalnymi środkami masowego przekazu w zakresie rozpowszechniania materiałów informacyjno – szkoleniowych na temat zagrożeń oraz ochrony ludności i mienia;
 9. organizowanie szkoleń pracowników Wydziału w zakresie ogólnej wiedzy oraz działania Urzędu i Wydziału;
 10. opracowywanie rocznych sprawozdań z realizacji szkoleń przeprowadzonych w województwie;
 11. prowadzenie ewidencji instruktorów obrony cywilnej. Nadawanie uprawnień i aktualizacja uprawnień instruktora OC;
 12. opracowywanie publikacji prasowych popularyzujących działania obrony cywilnej;
 13. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (PCK, , LOK i ZHP) w realizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjno-popularyzatorskich;
 14. organizowanie olimpiad, konkursów i innych imprez popularyzujących zadania obrony cywilnej, a zwłaszcza ochrony ludności i środowiska naturalnego;
 15. opracowywanie wniosków na odznaczenia państwowe i resortowe dla pracowników obrony cywilnej województwa. prowadzenie ewidencji tych odznaczeń.

Do szczegółowego zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy ds. obsługi sekretariatu należą następujące zadania:

 1. prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów od ludności;
 2. gromadzenie i ewidencjonowanie aktów prawnych Wojewody, Dyrektora Generalnego i Dyrektora Wydziału dotyczących organizacji i zasad działania Urzędu i Wydziału;
 3. prowadzenie i aktualizacja „Zbioru wspomagającego dokumentów organizacyjnych” Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Wydziału;
 4. prowadzenie ewidencji w zakresie spraw związanych z obecnością w pracy pracowników Wydziału (listy obecności, plany urlopów);
 5. prowadzenie sekretariatu Wydziału;
 6. współdziałanie z Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym w zakresie zaopatrzenia w przedmioty nietrwałe;
 7. zaopatrywanie Wydziału w materiały biurowe oraz ich rozdział;
 8. prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli, zamawianie i ich likwidacja.


autor:
Jerzy Ratajczak
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
ostatnie zmiany: 08-02-2012 13:54 przez
Jerzy Ratajczak
czytany: 6648
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd